Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 71

protokols Nr. 32, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.26
„Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums”

Izdoti pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 23.septembra lēmuma Nr.651
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita
(darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” 1.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums”:

 1. Nolikuma II nodaļas 5.13. punktu izteikt jaunā redakcijā:

  „5.13. nodrošināt savstarpējo norēķinu veikšanu ar Latvijas Republikas pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem; ”

 2. Nolikuma II nodaļu papildināt ar 5.14, 5.15., 5.16.punktu šādā redakcijā:

  „5.14. veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali atbilstoši pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un sniegt priekšlikumus tās apstiprināšanai pašvaldības budžetā;

  5.15. nodrošināt izglītības iestāžu sastādīto pedagogu tarifikāciju atbilstību izglītības iestādei izdalīto asignējumu apmēram katrā no valsts piešķirtās mērķdotācijas programmu veidiem un pašvaldības budžetā apstiprinātajam darba algas fondam;

  5.16.sagatavot pārskatus par valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam izlietojumu.”

 3. Nolikuma IV nodaļu papildināt ar 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 10.19.punktu šādā redakcijā:

  „10.13. sagatavot līgumprojektus savstarpējo norēķinu veikšanai;

  10.14.veikt analītisko uzskaiti savstarpējo norēķinu debitoriem;

  10.15. piedzīt debitoru parādus caur Pašvaldību izlīdzināšanas fonda padomi;

  10.16. aprēķināt mērķdotācijas apjomu katrai izglītības iestādei apmācības programmu īstenošanai katrā no valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai programmām, pamatojoties uz Izglītības nodaļas sniegtajiem izejas datiem;

  10.17. saskaņot pedagogu tarifikācijas, kā arī sekot, lai tarifikāciju kopējais apjoms nepārsniegtu valsts un pašvaldības piešķirto līdzekļu apjomu katrai izglītības iestādei;

  10.18. pārbaudīt un konsolidēt izglītības iestāžu sniegtos pārskatus par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu atlīdzībai katrā no valsts piešķirtās mērķdotācijas programmu veidiem;

  10.19. analizēt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā valsts mērķdotācijas sadales kārtībā.”

 4. Nolikuma 14.punktā vārdu „Pārvaldes” aizstāt ar vārdu „Nodaļas”.

 5. Nolikuma 5.5.punktā frāzi „vērtēto ieņēmumu analīzi” aizstāt ar frāzi „vērtēto ieņēmumu pie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas analīzi”.

 6. Nolikuma 5.6.punktā vārdu „kontrolciparus” aizstāt ar vārdu „direktīvas”.

 7. Nolikuma 10.7.punktā frāzi „izpildes noteikumiem” aizstāt ar vārdiem „izpildei saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes pieņemto budžetu”.

 8. Nolikuma 10.10.punktā vārdu „uzturēšanai” aizstāt ar frāzi „institūciju uzturēšanai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF