Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.462

protokols Nr.17, 26. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.169
„Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 3., 8., 9. un 20.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmuma Nr.169 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā” 2.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:

„2. Šī lēmuma 1.1.-1.4.punktā norādītie komisijas locekļi katras konkrētās būves pieņemšanai ekspluatācijā tiek konkretizēti Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja rīkojumā.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija