Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 18.jūnijāNr.487

protokols Nr.18, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

Lēmuma 6.punktā skaitļus un vārdus „līdz 2010.gada 01.jūlijam” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „līdz 2010.gada 31.decembrim”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks