Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 619.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 11.novembra 774.lēmumu

2010.gada 8.jūlijāNr.509

protokols Nr.19, 23. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2000.gada 3.marta lēmumu Nr.216 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28” izveidots valstij piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 ar kadastra numuru 1300 026 6011 un kopējo platību 82007 m2. Zemesgabals Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 atrodas dabas pamatnes teritorijā saskaņā ar Jūrmalas teritorijas plānojumu. Zemesgabala lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa - 0501.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 ar kadastra numuru 1300 026 6011 ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Vides ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000088833 ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 2.janvāra lēmumu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 6.punktu un 21.panta 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo un otro daļu, 43.pantu un lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Latvijas Republikas Vides ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 (kadastra numurs 1300 026 6011) ar kopējo platību 82007 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Vides ministrijas personā. Grozīts ar domes 2010.gada 11.novembra 774.lēmumu

  2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

M.Dzenītis


Lejupielāde: DOC un PDF