Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 22.augusta 488.lēmumu

2010.gada 22.jūlijāNr.557

protokols Nr.20, 34. punkts

Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un
biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901
(bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zaļās Tehnoloģijas” ir iecerējusi veikt sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā). Tehnoloģiskā shēma paredz arī koģenerācijas staciju uzstādīšanu.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2009.gada 31.augustā ir izsniegusi tehniskos noteikumus RI 09 TN Nr.0583 paredzētajai darbībai. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam minētā teritorija ir noteikta kā Tehniskās apbūves teritorija. Apbūves noteikumostehniskās apbūves teritorijas (T) nozīmē zemesgabalus, kuru primārais izmantošanas veids ir valsts un pilsētas inženiertehnisko komunikāciju objektu (t.sk. inženiertehniskās energoapgādes būvju - sūkņu stacijas, elektroenerģijas apgādes ēkas)arī dzelzceļu izvietošana, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana. Saskaņā ar Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta 2.punktu un Būvniecības likuma 11.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zaļās tehnoloģijas” izstrādāto sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā), izveidojot jaunu sadzīves atkritumu pārstrādes objektu.

  2. Sadzīves atkritumu piegādi un tālāko pārstrādi veikt saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” un savstarpējo vienošanos (pielikums).

Priekšsēdētājs

R.RažuksPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.557

(protokols Nr.20, 34.punkts)

VIENOŠANĀS

Jūrmalā, 2010.gada 22.jūlijā

Jūrmalas pilsētas dome, tās izpilddirektora Vilmāra Freimaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un

SIA „Zaļās tehnoloģijas”, tās valdes priekšsēdētāja Aināra Kalniņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija sēdē nolemtajam noslēdz vienošanos par sekojošo:

1. Jūrmalas pilsētas dome atļauj SIA „Zaļās tehnoloģijas” Jūrmalā Mežmalas ielā 43, Slokas vecās papīrfabrikas teritorijā rekonstruēt biogāzes ražotni atbilstoši izstrādātajai iecerei.

2. SIA „Zaļās tehnoloģijas” ne ilgāk kā 3 gadu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes atļaujas saņemšanas uzbūvē ražotni un uzsāk biogāzes ražošanu.

3. SIA „Zaļās tehnoloģijas” biogāzes ražotnē kā izejvielas izmantos: visas Jūrmalas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kā arī tās, kuras radīsies pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 2.kārtas izbūves, ievedīs zaļmasu, zemas kvalitātes graudus, bet neievedīs kūtsmēslus.

4. SIA „Zaļās tehnoloģijas” pieņems izmantošanai Jūrmalas zaļo biomasu (svaigi pļautu zāli, koku lapas bez zariem, jūras aļģes).

Jūrmalas pilsētas dome:

Reģistrācijas Nr.90000056357

Juridiskā adrese: Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015

/V.Freimanis/____________________________

SIA „Zaļās tehnoloģijas”

Reģistrācijas Nr.40103007172

Juridiskā adrese: Rīgā, Zemaišu ielā 3, LV-1002

/A.Kalniņš/______________________________