Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 598

protokols Nr. 22, 21. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra
lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības
administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt ar 2010.gada 1.septembri Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 18.pielikumu ar sekojošām skaita vienībām:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Treneris

2

255,00

510,00

Priekšsēdētājs

R.Ražuks