Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 10.septembrīNr. 644

protokols Nr. 27, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju
un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

1.1. papildināt lēmuma 39.pielikumu ar sekojošiem punktiem:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

156.1.

24. KAPITĀLDAĻU PĀRVALDĪŠANAS NODAĻA

156.2.

Nodaļas vadītājs

1

0

0

156.3.

Vecākais referents

1

600.00

600.00

1.2. izslēgt no lēmuma 39.pielikuma 72.0 un 73.0 punktu;

1.3. papildināt lēmuma 39.pielikumu ar sekojošiem punktiem:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

88.2

Satiksmes plānotājs

1

650

650

88.3

Sabiedriskā transporta plānotājs

1

500

500

2. Kapitāldaļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja amata likmi noteiks atsevišķs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis