Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 23.septembrīNr. 651

protokols Nr. 28, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.56 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, lēmuma 39.pielikumu papildinot ar sekojošu punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  22.2

  Vecākais finansists

  1

  600

  600.00

 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 23.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis