Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 15.decembra 527.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 20.janvāra 17.lēmumu

2010.gada 7.oktobrīNr. 687

protokols Nr. 29, 27. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju
finansēšanu no valsts mērķdotācijas

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumu Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.6.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt ar 2010.gada 1.septembri Jūrmalas pilsētas domes izglītības iestāžu vadītāju amata likmes, kas tiek finansētas no valsts mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 7.oktobra lēmumu Nr.687

protokols Nr. 29, 27. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Izglītības iestāde

Pedagoga darba stāžs (gados)

Amata vienību (darba likmju) skaits

Algas likme (LVL)

Amata algas likme (LVL)

Izglītojamo skaits

1

2

4

5

6

7

8

1

Blūms Egils

Jūrmalas Alternatīvā skola

23

1

600.00

600.00

153

2

Annuškāns Ēriks

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

14

1

580.00

580.00

252

3

Tarasenko Zinaīda

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

38

1

782.00

782.00

654

4

Vanka-Treifelde Inita

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

23

1

632.00

632.00

197

5

Milovidova Tamāra

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

46

1

711.00

711.00

437

6

Skudra Indulis

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

14

1

471.00

471.00

79

7

Vīnberga Mirdza

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

38

1

750.00

750.00

312

8

Reisa Valda

Jūrmalas vakara vidusskola

43

1

880.00

880.00

402

9

Rone Sandra

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

31

1

856.00

856.00

430

10 Grozīts ar domes 2011.gada 20.janvāra 17. lēmumu

Vakance

Ķemeru vidusskola

1

457.00

457.00

143

11

Bērziņa Ilze

Majoru pamatskola

43

1

711.00

711.00

382

12

Kausiniece Irēna

Pumpuru vidusskola

42

1

764.00

764.00

520

13 Grozīts ar domes 2011.gada 20.janvāra 17. lēmumu

Zarāne Natālija

Sākumskola "Ābelīte"

33

0.25

700.00

175.00

98

14 Grozīts ar domes 2011.gada 20.janvāra 17. lēmumu

Limba Sarmīte

Sākumskola "Taurenītis"

32

0.5

660.00

330.00

123

15

Miķelsons Guntars

Slokas pamatskola

25

1

680.40

680.40

384

16

Kārkliņa Inese

Vaivaru pamatskola

37

1

471.00

471.00

134

17

Renemanis Svens

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

7

1

508.00

508.00

402