Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 731

protokols Nr. 31, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” saskaņā ar Eiropas sociālā fonda projektu
„Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.56 ,,Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” I nodaļas 6.punktu, II nodaļas 19.punktu, 2010.gada 8.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” trešās daļas 17.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, no 2010.gada 1.novembra līdz 2013.gada 1.novembrim lēmuma 39.pielikumu papildinot ar sekojošiem punktiem:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

66.1

Arhitekta palīgs

1

500.00

500.00

74.1

Finanšu ekonomists

1

550.00

550.00

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 43 636 (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit seši lati), t.sk. attiecināmā summa Ls 28 000 (divdesmit astoņi tūkstoši latu) saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu.

3. Saskaņā ar Eiropas sociālā fonda projektu, 21 mēnesi finansējums amatalgām lēmuma 1.punktā minētajiem amatiem tiek nodrošināts no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Jūrmalas pilsētas domei, piedaloties projektā „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, no 2012.gada oktobra līdz 2013.gada oktobrim (12 mēnešus) jānodrošina finansējums lēmuma 1.punktā minēto amatalgu izmaksām no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.731

(protokols Nr.31, 1.punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911

,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita

(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

saskaņā ar ESF projektu „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei”

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Daudzums

Kopējā summa (LVL)

1.

Projekta tiešās izmaksas kopā:

1.1.

Arhitekta palīga atlīdzība

21 mēnesis
1 darba līgums

13 029

1.2.

Finanšu ekonomista atlīdzība

21 mēnesis
1 darba līgums

14 333

1.3.

 Apmācības izdevumi arhitekta palīgam

1 seminārs

83

1.4.

Apmācības izdevumi finanšu ekonomistam

1 seminārs

83

1.5.

PVN 21%

2 semināri

34

1.6.

Publicitāte

7

0

1.7.

Neparedzētie izdevumi (nepārsniedzot 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām)

-

438

KOPĀ

-

28 000

1.8.

Neattiecināmie izdevumi (2 speciālistu atlīdzība 12 mēnešus)

12 mēneši

15 636

KOPĀ

-

43 636

Ekonomikas un attīstības nodaļas

 projektu administratore: J.Beļajeva
2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.731

(protokols Nr.31, 1.punkts)

Projekta nosaukums: „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei”

Pozīcija / gads

2010

2011

2012

2013

2014

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI

4 200

4 200

5 503

5 503

5 503

20 709

17 376

11 727

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

4 200

1 594

1 494

1 494

8 782

1 594

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības

0

4 200

1 594

1 494

1 494

8 782

1 594

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

3 909

11 727

0

ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības finansējums

4 200

0

3 909

4 009

4 009

11 927

11 873

0

0

IZDEVUMI

0

2 606

4 009

4 009

3 909

14 532

17 376

11 727

0

Ekonomikas un attīstības nodaļas

projektu administratore: J.Beļajeva