Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 750

protokols Nr. 32, 18. punkts

Par dalību programmā
„Igaunijas-Latvijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros”
ar projektu „CultureBridge – tilts starp divām kultūrām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties kā vadošajam partnerim „Igaunijas-Latvijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros” ar projektu „CultureBridge – tilts starp divām kultūrām” kopā ar Pleskavas apgabala pašvaldību asociāciju kā partneri.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā no 2011.gada augusta līdz 2012.gada decembrim Jūrmalas pilsētas domei, kā projekta vadošajam partnerim kopā ar projekta Partneri - Pleskavas apgabala pašvaldību asociāciju īstenot projektu (saskaņā ar pielikumu), kura kopējās izmaksas sastāda 95 218,50 EUR Ls, t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta vadošā partnera projekta izmaksas sastāda 58 931,00 EUR apjomā, t.sk. EstLatRus finansējums 90 jeb 53 037,90 EUR apmērā;

2.2. Projekta partnera izmaksas sastāda 36 287,5 EUR, t.sk. EstLatRus finansējums 90 jeb 32 658,75 EUR apmērā

3. Projekta izmaksu nodrošināšanai 2012.gada budžetā paredzēt 45 662,02 EUR.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei savlaicīgi sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Programmas apvienotajam tehniskajam sekretariātam līdz projektu pieteikumu noteiktajam iesniegšanas termiņam 2010.gada 29.novembrim, kā arī nodrošināt projekta vadību tā apstiprināšanas gadījumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) nodrošināt finanšu darbības, finanšu atskaites un maksājumus projekta ietvaros.

8. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.750

(protokols Nr.32, 18.punkts)

Latvijas –Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros

„CultureBridge – Tilts starp divām kultūrām”

Projekta kopējā summa: 95 218,50,- EUR

Jūrmalas pilsētas domes daļa: 58 931,- EUR

Partnera (Pleskavas apgabala pašvaldību asociācija) daļa: 36 287,5 EUR

Programmas finansējums: 90%

Partneru līdzfinansējums: 10%,

attiecīgi Jūrmalas pilsētas dome – 5893,10 EUR ; Pleskavas apgabala pašvaldību asociācija – 3 628.75 EUR

Visa projekta nauda iet caur Jūrmalas pilsētas domi, kā vadošo projekta partneri

Iespējama RAPLM līdzfinansējuma piešķiršana Latvijas partnerim (Jūrmalas domei) – 5%

Projekta partneris:

· Pleskavas apgabala pašvaldību asociācija (Krievija)

Projekta termiņš:

· 2011.gada augusts – 2012.gada decembris (17 mēneši)

Projektā iekļautas aktivitātes:

1. Jūrmalas dienas Pleskavā – 2012.gada aprīlis

- Jūrmalas delegācijas tikšanās ar Pleskavas administrāciju un LR Konsulu Pleskavā, kopējās sadarbības apspriešana;

- Jūrmalas un Pleskavas apgabala radošo kolektīvu kopkoncerts vai draudzības sporta spēles;

- Jūrmalas mākslinieku gleznu izstādes atklāšana;

- Darba semināra „Atpūtas un kūrortārstniecība Jūrmalā – Eiropas kvalitāte par pievilcīgām cenām” rīkošana tūrisma profesionāļiem, korporatīviem klientiem;

- Āra reklāma;

- Bukleti „Kūrortārstniecība Jūrmalā”.

2. Starptautiskās vasaras nometnes Jūrmalā (Lielupes vidusskolā) un Pleskavas apgabalā (Palkinas rajona vidusskola)

- Remontdarbi Lielupes vidusskolas telpu pielāgošanai nometņu rīkošanas vajadzībām (2 tualešu un 2 dušu remonts, 30 saliekamo gultu un gultu piederumu, ledusskapja un tējkannas iegāde). Telpas turpmāk varēs izmantot nometņu rīkošanai, Jūrmalas domes rīkoto sporta un kultūras pasākumu ārzemju dalībnieku izmitināšanai, Starptautiskai Jūrmalas sadraudzības pilsētu nometnes rīkošanai u.c.);

- Kultūras un atveseļošanas programma 2 nedēļu nometnei 50 bērniem no Pleskavas apg. un Jūrmalas ( vai 2 nometnes pa 1 nedēļai pa 25 cilvēkiem)/ Nometnes ietvaros paredzēts, ka bērni runā krievu valodā, iepazīst Jūrmalas apskates objektus, kā arī apmainās ar tradīcijām, rīko uzstāšanās nacionālā stilā, veido tematiskus radošus darbus utt);

- Nometņu darbinieku darba algas izmaksas;

- Ēdināšana nometņu dalībniekiem;

- 2 pedagogu obligātais IzM apstiprinātais apmācību kurss „Nometņu vadītājs”;

- Transporta un apdrošināšanas izmaksas Jūrmalas bērnu grupai, kura dosies uz Pleskavas nometni.


Finanšu plūsma

Periodi

City of Jurmala (LV)

Total EUR

01.08.2011 – 29.02.2012

01.03.2012 – 31.08.2012

01.09.2012 – 31.12.2012

01.01.2013 – 31.03.2013

Accrual

ESTLATRUS

+

34278,48

15278

0

36140,17

Jūrmala+Pleskava

-

15 278

76924,5

3016

TOTAL COSTS

ATLIKUMS

+ 19000,48

- 42 646,02

- 45 662,02

Norēķinu kārtība starp Jūrmalas domi un Partneri tiks atrunāta Partnerības līguma, kurš tiks noslēgts gadījumā ja Projekts saņem finansējumu

Finanšu plūsma pa pozīcijām

01.08.2011 – 29.02.2012

01.03.2012 – 31.08.2012

01.09.2012 – 31.12.2012

Total

Budget Line 1 Personāls

4515

8610

2580

15705

Budget Line 2 Komandējumi

0

8456

0

8456

Budget Line 3 Aprīkojums

0

38005,5

0

38005,5

Budget Line 4 Administratīvie izdevumi

763

654

436

1853

Budget Line 5 Ārpakalpojumi

0

19789

0

19789

Budget Line 6 Infrastruktūra

10000

1410

0

11410

15278

ESTLATRUS 90% -

13750.2 €

76924.5

ESTLATRUS 90% -

69232.05 €

3016

ESTLATRUS 90% -

2714.4 €

95218,5

ESTLATRUS 90% -

85696.65 €

Jūrmala + Pleskava 10% - 1527.8 €

Jūrmala + Pleskava 10% - 7692.45 €

Jūrmala + Pleskava 10% - 301.6 €

Jūrmala + Pleskava 10% - 9521.85 €