Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 347.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 586.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 761

protokols Nr. 32, 29. punkts

Par patvaļīgās būvniecības
radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2
(zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa), pamatojoties uz dzīvokļa Nr.4 Jūrmalā, Upmalas ielā 2 īpašnieces O.K. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/643), 2010.gada 29.martā pārbaudīja objektu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikts dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 0301 001) otrā stāva koplietošanas telpu pārplānojums, tas ir, dzīvokļa Nr.5 telpu kopējā platība palielināta uz koplietošanas telpas Nr.2 rēķina un aizbūvēta durvju aila telpā Nr.3.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 29.marta pārbaudes aktā Nr.24 dzīvokļa Nr.5 Jūrmalā, Upmalas ielā 2 īpašniekam un būvniecības pasūtītājam E.A.(personas kods ***), tika uzdots ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un līdz 2010.gada 20.aprīlim, atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 62.pantam, iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību dzīvojamā mājā Jūrmalā, Upmalas ielā 2. 2010.gada 12.aprīlī Pilsētplānošanas nodaļa sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.000657 un nosūtīja izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai uz Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 13.aprīlī saņēma E.A. paskaidrojumu par būvinspektora konstatētajiem pārkāpumiem, kurā tika norādīts, ka līdz 2010.gada 12.maijam koplietošanā esošās telpas tiks atjaunotas iepriekšējā stāvoklī.

Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz dzīvokļa Nr.5 Jūrmalā, Upmalas ielā 2 īpašnieces E.A.iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/1021), 2010.gada 19.maijā pārbaudīja objektu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikts dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 0301 001) pirmā stāva koplietošanas telpu pārplānojums, ieejas mezgla durvju nomaiņa, samazinot ailas izmērus, zemes gabala priekšpagalmā uzsākta jaunas ēkas būvniecība.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 19.maija pārbaudes aktā Nr.60 dzīvokļu īpašniekiem un zemes gabala Jūrmalā, Upmalas ielā 2 kopīpašniekiem tika uzdots ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un līdz 2010.gada 20.jūnijam, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.pantam, iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību dzīvojamās mājas pirmajā stāvā un jaunas ēkas būvniecību zemesgabala priekšpagalmā.

No Pilsētplānošanas nodaļā saņemtajiem kopīpašnieku N.B., N. B. un E.A. paskaidrojumiem ir secināms, ka dzīvojamās mājas pirmā stāva koplietošanas telpu pārbūvi veikusi dzīvokļa Nr.2 īpašniece O.K. 2010.gada 17.augustā Pilsētplānošanas nodaļa sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.000711 un nosūtīja izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai uz Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 17.augustā atkārtoti lūdza nekustamā īpašuma Jūrmalā, Upmalas ielā 2 kopīpašniekus līdz 2010.gada 30.augustam iesniegt savu viedokli jautājumā par būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Jūrmalā, Upmalas ielā 2.

2010.gada 6.septembrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Upmalas ielas 2 iedzīvotāju O.K., E.A., N. B., J.T. un N.B. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2569) ar lūgumu atļaut turpināt būvniecību zemes gabalā Jūrmalā, Upmalas ielā 2.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 1.novembrī atkārtoti pārbaudīja zemes gabalu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 un konstatēja, ka zemes gabala iekšpagalmā patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas uzbūvēti vairāki šķūnīši kurināmā un mantu glabāšanai un lapene. Sastādīts pārbaudes akts Nr.162.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemesgabalā Jūrmalā, Upmalas ielā 2 un tātad piemērojamās tiesību normas ir Latvijas Republikas Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas materiālus un administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja sekojošo.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa ir ierosinājusi administratīvo lietu saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Jūrmalā, Upmalas ielā 2.

Atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma 13.panta pirmajai daļai, pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu sākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar 1.panta 21.punktu, patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Vispārīgo būvnoteikumu 112.punktā ir noteikts, ka pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Zemes gabalā Jūrmalā, Upmalas ielā 2 tika konstatēts, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikti sekojoši būvdarbi:

- dzīvojamās mājās (būves kadastra apzīmējums 1300 005 0301 001) renovācija;

-  zemes gabala priekšpagalmā uzsākta patvaļīga ēkas būvniecība;

- Zemes gabala iekšpagalmā, blakus palīgēkai ar kadastra numuru 1300 005 0301 004 patvaļīgi piebūvēti šķūņi.

Latvijas Republikas Civillikuma 1085.pantā ir noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 3.pants nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem. Konkrētajā gadījumā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Upmalas ielā 2 kopīpašnieki ir lūguši atļauju turpināt būvniecību zemes gabalā Jūrmalā, Upmalas ielā 2.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu. Konkrētajā gadījumā jāievēro arī likums „Par dzīvokļu īpašumu” un Latvijas Republikas Civillikuma normas par kopīpašumu.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama būvniecības turpināšana zemes gabalā Jūrmalā, Upmalas ielā 2 un pieņemams lēmums par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu minētajā zemes gabalā, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi. No dzīvokļu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 īpašnieku iesnieguma Pilsētplānošanas nodaļā ir redzams, ka būvniecības pasūtītāji ir ņēmuši būvinspektora dotos norādījumus un ir gatavi sakārtot uzsākto būvniecību atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka lēmuma pieņemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu pretrunā ar samērības un lietderības principu.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0301 Jūrmalā, Upmalas ielā 2, kopīpašniekam ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Pēc domes lēmuma pieņemšanas Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktā ir atzītas būvniecības pasūtītāju tiesības iesnieg būvprojektu Būvvaldē akceptēšanai un būvatļaujas saņemšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas pirmo apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot nekustamā īpašuma Upmalas ielā 2, Jūrmalā, kopīpašniekiem O. K., personas kods ***, E.A., personas kods ***, N.B., personas kods ***, J.T., personas kods ***, N.B., personas kods ***, novērst patvaļīgo būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0301 Upmalas ielā 2, Jūrmalā, un līdz 2015.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot un iesniegt akceptēšanai Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu, un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 005 0301 001) un palīgēku ((kadastra apzīmējums 1300 005 0301 003 un 1300 005 0301 004) Upmalas ielā 2, Jūrmalā, rekonstrukcijai. Grozīts ar domes 2014.gada 10.jūlija 347.lēmumu

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam var uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 586.lēmumu

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis