Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 773

protokols Nr. 32, 47. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841
„Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu
un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368
„Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks” atcelšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1.panta trešo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 10.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7) un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2010.gada 20.oktobra vēstuli Nr.7-2-01/8808 par normatīvo aktu piemērošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841„Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks” atcelšanu”:

1. Svītrot lēmuma 1.punktu.

2. Svītrot lēmuma 2.punktu.

3. Lēmuma 4.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nomas līgums ar SIA „G Vilks” tiek turpināts līdz iepirkuma par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu rezultātiem un maksājumi par faktisko telpu izmantošanu tiek veikti atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam (1999.gada 28.aprīļa nomas līgums Nr.220/1-3, 2003.gada 11.jūnija vienošanās Nr.01-16.3/843, 2004.gada 9.jūnija vienošanās Nr.1.1-16.3/637, 2006.gada 6.septembra nomas līguma pārjaunojums Nr.1.1-16.3/857) un maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem tiek veikti atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju