Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 30.maija 370.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 776

protokols Nr. 32, 50. punkts

Par zemesgabalu Jūrmalā, „Sloka 7111”un „Sloka 7121”
nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu
no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe””

Saskaņā ar 2005.gada 11.marta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/308 pielīgto saistību neizpildi, uz 2010.gada 30.septembri sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe”” (vienotais reģistrācijas numurs 40003711962) ir izveidojies zemesgabalu Jūrmalā, „Sloka 7111” un „Sloka 7121” nomas maksas parāds Jūrmalas pilsētas domei. Parāda kopējā summa ir Ls 147,44, tai skaitā pamatparāds par zemes nomu Ls 131,37 un kavējuma nauda Ls 16,07.

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 13.oktobrī sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubam „Lielupe”” izsūtīja brīdinājumu Nr.1.1-37-4618 par zemes nomas maksas parāda apmēru, labprātīgu saistību izpildei.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2005.gada 11.marta nomas līgumu Nr.1.1-16.3/308 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs „Lielupe”” (vienotais reģistrācijas numurs 40003711962) par zemesgabalu Jūrmalā, „Sloka 7111” 1200 m2 platībā un „Sloka 7121” 5062 m2 platībā nomu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) un Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) divu mēnešu laikā veikt visas nepieciešamās civiltiesiskās un civilprocesuālās darbības lēmuma izpildei.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis