Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 777

protokols Nr. 32, 51. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3303” daļas
nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu
no biedrības „Latvijas ūdens motociklu sporta klubs”

Saskaņā ar 2004.gada 4.oktobra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/848 un 2005.gada 7.marta vienošanā Nr.1.1-16.3/293 pielīgto saistību neizpildi, uz 2010.gada 30.septembri biedrībai „Latvijas ūdens motociklu sporta klubs” (vienotais reģistrācijas numurs 4000804772) ir izveidojies zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3303” daļas nomas maksas parāds Jūrmalas pilsētas domei. Parāda kopējā summa ir Ls 137,73, tai skaitā pamatparāds par zemes nomu Ls 114,51 un kavējuma nauda Ls 23,22.

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 7.oktobrī biedrībai „Latvijas ūdens motociklu sporta klubs” izsūtīja brīdinājumu Nr.1.1-36/4537 par zemes nomas maksas parāda apmēru, labprātīgu saistību izpildei.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2004.gada 4.oktobra nomas līgumu Nr.1.1-16.3/848 ar biedrību „Latvijas ūdens motociklu sporta klubs” (vienotais reģistrācijas numurs 4000804772) par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3303” daļas 7000 m2 platībā nomu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) un Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) divu mēnešu laikā veikt visas nepieciešamās civiltiesiskās un civilprocesuālās darbības lēmuma izpildei.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis