Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.novembrīNr. 781

protokols Nr. 32, 56. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma izbeigšanu
un nomas maksas parāda piedziņu no J. D.

Saskaņā ar 2006.gada 1.decembra nekustamā īpašuma īres līgumā Nr.1.1-16.2.1/1086 un 2008.gada 3.jūlija vienošanā Nr.1.1-16.2.1/810 pielīgto saistību neizpildi, uz 2010.gada 30.septembri J.D. (personas kods ***) ir izveidojies nekustamā īpašuma Jūrmalā, *** daļas, kas sastāv no ēkas lit.7 ar kopējo platību 52,40 m2 un zemesgabala domājamās daļas ar platību 353 m2, telpu īres un zemes nomas maksas parāds Jūrmalas pilsētas domei. Parāda kopējā summa ir Ls 434,84, tai skaitā pamatparāds par zemes nomu Ls 98,15 un kavējuma nauda Ls 11,45, pamatparāds par telpu īri Ls 296,72 un kavējuma nauda Ls 24,82, maksa par vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanu Ls 3,70.

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 17.jūnijā J.D. izsūtīja brīdinājumu Nr.1.1-40/375-D par telpu īres un zemes nomas maksas parāda apmēru, labprātīgu saistību izpildei.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt īres tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2006.gada 1.decembra īres līgumu Nr.1.1-16.2.1/1086 ar J.D. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, *** daļas īri.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) un Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) divu mēnešu laikā veikt visas nepieciešamās civiltiesiskās un civilprocesuālās darbības lēmuma izpildei.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis