Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 12.novembrīNr. 785

protokols Nr. 33, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, papildinot lēmuma 39.pielikuma ceturtās sadaļas „Nodokļu nodaļa” 16.0 un 17.0 punktu ar sekojošām skaita vienībām:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

16.0

Vecākais finansists

1

650

650.00

17.0

Finansists

2

550

1100.00

2. Grozījumi stājas spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis