Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 50.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 320.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 813

protokols Nr. 36, 3. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.68 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ” 4.5.,4.6.6., 4.6.12. un 4.9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt samaksu par iebraukšanas atļauju izsniegšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā Ls 5 apmērā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.68 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 4.5.,4.6.6., 4.6.12 un 4.9.punktā minētajos gadījumos, ja iebraukšanas atļauja tiek izsniegta Jūrmalas pilsētas domē. Grozīts ar domes 2011.gada 21.jūlija 320.lēmumu

2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā samaksā ir iekļauta Latvijas Republikā noteiktā pievienotās vērtības (PVN) likme.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes atvērtajā maksas pakalpojumu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes interneta mājas lapā.

4. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi iebraukšanas atļauju izsniegšanas nodrošināšanai.

5. Lēmums stājas spēkā dienā, kurā stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra saistošie noteikumi Nr.68 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ”.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu pilsētas pašvaldības vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF