Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 17.septembra 368.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 818

protokols Nr. 36, 8. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas Sporta skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punk tu , Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 07.jūnija nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” 67.2.punkt u , Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta 5 3 . daļ u , Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Sporta skolas direktori Raisu Krauksti noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpoju mu atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 26.janvāra lēmumu Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.818

(protokols Nr.36, 8.punkts)

Jūrmalas Sporta skolas pakalpojumu izcenoju mi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērv.

Maksa

(latos)

1.

Sporta zāles noma

stunda

12.00

2.

Maksa par tenisa nodarbībām tenisa centra „Lielupe” tenisa laukumā

2.1.

grupā 2 audzēkņi

1 audz./ stundā

7.00

2.2.

grupā 3 audzēkņi

„

5.00

2.3.

grupā 4 audzēkņi

„

4.00

2.4.

grupā 5 audzēkņi

„

3.00

2.5.

grupā 6 audzēkņi un vairāk

„

2.00

2.6.

individuāla tenisa nodarbība

„

15.00