Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 3.jūnijāNr.16

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1000

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova, Dzintra Homka

Nepiedalās

deputāti:

Raimonds Munkevics, Ilmārs Ančāns

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Vilmārs Freimanis

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Anita Lindermane

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Māris Demme, Ligita Maziņa, Sandra Brauere, Guna Voitkāne, Indra Brinkmane, Anna Deičmane, Laima Grobiņa, Inese Kārkliņa, Agita Bērzupe, Svens Renemanis

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

R.Ražuks ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

·              Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē, jo abus šos jautājumus ir nepieciešams savlaicīgi sakārtot, lai 1.jūlijā varētu turpināt maksas iekasēšanu par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu noņemt sekojošus jautājumus:

·              Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas daļai apstiprināšanu

·              Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas daļai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

·              Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu

·              Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu, jo par šiem jautājumiem ir neviennozīmīgi komitejas atzinumi un ierosina šos jautājumus vēlreiz izskatīt attīstības jautājumu un vides jautājumu komitejā.

 

R.Ražuks ierosina priekšlikumu noņemt jautājumu „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksātājiem”, jo ir juridiskās nodaļas piezīme par šī jautājuma dublēšanos ar sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem””.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu par katra izmaiņu balsot atsevišķi, jo uzskata, ka daži jautājumi ir atbalstāmi, bet piemēram, jautājums „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” ir sasteigts un nav pievienots finanšu komitejā ierosinātais izvērtējums, kā arī nav iestrādāts Dz.Homkas izteiktais priekšlikums. Tāpat iebilst par jautājuma „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksātājiem” noņemšanu no sēdes darba kārtības, jo uzskata, ka šis jautājums jāizskata sēdes darba kārtībā, uzklausot ziņojumu un juridiskās nodaļas viedokli.

R.Ražuks lūdz E.Rakišu paskaidrot jautājuma būtību.

E.Rakiša paskaidro, ka sēdes darba kārtībā ir iekļauti divi pēc satura vienādi saistošo noteikumu projekti, kas viens otru dublē.

Balsošanas rezultātā par jautājuma „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksātājiem” noņemšanu no sēdes darba kārtības („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis)), jautājums no sēdes darba kārtības tika noņemts.

 

Balsošanas rezultātā par jautājumu „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” un „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis, L.Loskutova)), jautājumi tika iekļauti sēdes darba kārtībā.

 

G.Truksnis izsakās, ka jautājumi par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas daļai un par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu ir jāizskata un jāpieņem pozitīvs vai negatīvs domes lēmums, tālāk projekta izstrādātājiem, ja  nepieciešams jādod iespēju pārstrādāt šos projektus.

Balsošanas rezultātā par jautājumu „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas daļai apstiprināšanu” un „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošajai Engures ielas daļai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noņemšanu no sēdes darba kārtības („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (G.Truksnis), „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova)), jautājumi no sēdes darba kārtības tika noņemti.

 

Balsošanas rezultātā par jautājumu „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu” un „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noņemšanu no sēdes darba kārtības („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), jautājumi no sēdes darba kārtības tika noņemti.

 

Balsošanas rezultātā par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

Darba kārtība:

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

2.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

3.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

4.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu izmantošanas kārtība”

5.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

6.   

Par Vaivaru pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

7.   

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums

8.   

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem

9.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 95

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ozolu ielā 17

11.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tiltu ielā 27-1

12.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 2A

13.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dubultu prospektā 81

14.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 83

15.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Jomas ielā 57

16.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 4

17.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 5

18.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Konkordijas ielā 7

19.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Lielupe 7702

20.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Puķu ielā 28

21.  

Par namīpašuma sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Jūrmalā, Priedaines stacija (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 005 0104)

22.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Rautenberga iela, Jūrmalā, Slokas ielā 92B un adreses piešķiršanu

23.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Poruka prospektā 27 un adreses piešķiršanu

24.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 apstiprināšanu

25.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

26.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 sadales projektu apstiprināšanu

27.  

Par adreses piešķiršanu dzīvokļa īpašumam Jūrmalā, Asaru prospektā 2

28.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250

29.  

Par Rīgas jūras līča piekrastes joslas (pludmales) pārņemšanu pašvaldības īpašumā

30.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 34 kopīpašumā esošās daļas pilnvarojuma līguma noslēgšanu

31.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma pagarināšanu ar A.Ū.

32.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu ar S.L.

33.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

34.  

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

35.  

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.

 

2.          Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.413)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņo:

I.Brača

S.Renemanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība” (lēmums Nr.414)

Ziņo:

I.Brinkmane ziņo, ka nepieciešams veikt redakcionālu labojumu lēmuma projekta nosaukumā un 1.8.punktu jāizsaka sekojošā redakcijā: „Lai nodrošinātu sporta pasākumu organizēšanu, pludmales nogabals no Ceriņu ielas līdz Lielupes ielai, netiek iznomāts”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība” ar redakcionālām izmaiņām.

 

5.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.415)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

6.          Par Vaivaru pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.416)

Ziņo:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis)), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Vaivaru pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

 

7.          Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums (nolikums Nr.56)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikumu.

 

8.          Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem.

 

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 95 (lēmums Nr.417)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 95.

 

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ozolu ielā 17 (lēmums Nr.418)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ozolu ielā 17.

 

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tiltu ielā 27-1 (lēmums Nr.419)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tiltu ielā 27-1.

 

12. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 2A (lēmums Nr.420)

13. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dubultu prospektā 81 (lēmums Nr.421)

14. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 83 (lēmums Nr.422)

15. Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Jomas ielā 57 (lēmums Nr.423)

16. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (lēmums Nr.424)

17. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (lēmums Nr.425)

18. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Konkordijas ielā 7 (lēmums Nr.426)

19. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Lielupe 7702 (lēmums Nr.427)

20. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Puķu ielā 28 (lēmums Nr.428)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 2A.

2.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dubultu prospektā 81.

3.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 83.

4.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Jomas ielā 57.

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 4.

6.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 5.

7.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Konkordijas ielā 7.

8.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Lielupe 7702.

9.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Puķu ielā 28.

 

21. Par namīpašuma sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Jūrmalā, Priedaines stacija (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 005 0104) (lēmums Nr.429)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par namīpašuma sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Jūrmalā, Priedaines stacija (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 005 0104).

 

22. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Rautenberga iela, Jūrmalā, Slokas ielā 92B un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.430)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Rautenberga iela, Jūrmalā, Slokas ielā 92B un adreses piešķiršanu.

 

23. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Poruka prospektā 27 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.431)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Poruka prospektā 27 un adreses piešķiršanu.

 

24. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 apstiprināšanu

(lēmums Nr.432)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 apstiprināšanu.

 

25. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

26. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 sadales projektu apstiprināšanu (lēmums Nr.433)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 sadales projektu apstiprināšanu.

 

27. Par adreses piešķiršanu dzīvokļa īpašumam Jūrmalā, Asaru prospektā 2 (lēmums Nr.434)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu dzīvokļa īpašumam Jūrmalā, Asaru prospektā 2.

 

28. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250

(lēmums Nr.435)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (G.Truksnis E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250.

 

29. Par Rīgas jūras līča piekrastes joslas (pludmales) pārņemšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.436)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka iespējams šis jautājums vispirms būtu jāizskata komitejās. Taču ņemot vērā to, ka vairāk kā mēnesi atpakaļ ir saņemta Pašvaldību savienības vēstule ar lūgumu pašvaldībai tuvākajā laikā izskatīt šo jautājumu, uzskata, ka pēc iespējās ātrāk ir jāpieņem šis lēmums, izskatot to domes sēdē visiem deputātiem kopā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par Rīgas jūras līča piekrastes joslas (pludmales) pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

 

30. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 34 kopīpašumā esošās daļas pilnvarojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.437)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova)), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 34 kopīpašumā esošās daļas pilnvarojuma līguma noslēgšanu.

 

31. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma pagarināšanu ar A.Ū.

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

Deputāti ierosina vispirms vienoties ar A.Ū. par  īres parāda nomaksu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu ar S.L. (lēmums Nr.438)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu ar S.L.

 

33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.439)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu.

 

34. Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

35. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē (lēmums Nr.440)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē.

 

Sēde slēgta plkst. 11.30

Nākošā sēde 2010.gada 17.jūnijā plkst.10.00

 

Priekšsēdētājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 7.jūnijā.


Lejupielāde: DOC un PDF