Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 18.jūnijāNr.18

Piektdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.0830

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova, Ilmārs Ančāns

Nepiedalās

deputāti:

Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Egmonts Krūmiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Vilmārs Freimanis

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Māris Demme, Ligita Maziņa, Daiga Paule, Gunta Jubele, Ināra Kundziņa

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

3.   

Par nomas maksājumiem 2010.gadā

4.   

Par 2004.gada 15.septembra nomas līguma Nr.1.1-16.3/818 grozījumiem

5.   

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintaru prospektā 27 nodošanu pašvaldības īpašumā

6.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Daugavas ielā 22

7.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kolkas ielā 31

8.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Blāzmas ielā 10

9.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līgumā Nr.1.1-16/247

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņo:

D.Paule

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka neatbalsta to, ka līdzekļi sporta laukumu žogu izbūvei tiek piešķirti no finansējuma, kas paredzēts izglītības iestāžu kapitālajiem un kārtējiem remontiem un izsaka priekšlikumu šos līdzekļus piešķirt no cita avota, piemēram, no finansējuma, kas paredzēts sabiedriskajām attiecībām.

J.Visockis aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

L.Loskutova izsaka priekšlikumu šo jautājuma atlikt un izskatīt iespēju piešķirt līdzekļus šim mērķim no citām budžeta pozīcijām.

I.Ančāns arī ierosina šo jautājumu atlikt un izvērtēt to salīdzinājumā ar prioritārākiem jautājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” –1 (I.Ančāns), „atturas”- 3 (V.Maksimovs L.Loskutova, G.Truksnis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.487)

Ziņo:

A.Paipare

Izsakās:

I.Blaua aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis V.Maksimovs L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 

3.          Par nomas maksas maksājumiem 2010.gadā (lēmums Nr.488)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis V.Maksimovs L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem 2010.gadā.

 

4.          Par 2004.gada 15.septembra nomas līguma Nr.1.1-16.3/818 grozījumiem

(lēmums Nr.489)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā, papildinot līgumu ar punktiem par būvniecības uzsākšanu un pabeigšanu.

L.Loskutova izsakās, ka šis lēmumprojekts ir par nomas maksas termiņa pagarināšanu par 2010.gada 3.un 4.ceturksni, tāpēc neredz pamatojumu, lai šo jautājumu novirzītu izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

R.Ražuks aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu un ierosina kārtējā attīstības jautājumu komitejā, pieaicinot projekta attīstītājus, izskatīt jautājumu par projekta būvniecības attīstību šajā zemesgabalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis V.Maksimovs L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2004.gada 15.septembra nomas līguma Nr.1.1-16.3/818 grozījumiem.

 

5.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintaru prospektā 27 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.490)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis V.Maksimovs L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintaru prospektā 27 nodošanu pašvaldības īpašumā.

 

6.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Daugavas ielā 22 (lēmums Nr.491)

7.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kolkas ielā 31 (lēmums Nr.492)

8.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Blāzmas ielā 10 (lēmums Nr.493)

Ziņo:

G. Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” –12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis V.Maksimovs L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Daugavas ielā 22.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kolkas ielā 31.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Blāzmas ielā 10.

 

9.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līgumā Nr.1.1-16/247 (lēmums Nr.494)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams papildināt lēmumprojekta 1.punktu : „Ar 2011.gada 1.janvāri”.

Izsakās:

L.Loskutova ierosina lēmumprojekta 1.punktā precizēt līguma punktu, kurā tiek veikti grozījumi un jautā M.Vorobjovai, vai viņa ir saskaņojusi lēmumprojektu kā kontroles komisijas priekšsēdētāja vai kā Dzintaru koncertzāles valdes locekle?

M.Vorobjova atbild, kā Dzintaru koncertzāles valdes locekle.

L.Loskutova jautā, kas bija iniciators šī lēmumprojekta sagatavošanai?

G.Jubele, ka lēmumprojekts tika sagatavots domes vadības uzdevumā.

G.Truksnis iebilst gan par šī lēmumprojekta saskaņojumu neatšifrēšanu, gan arī turpmāk lūdz domes priekšsēdētāju sekot tam, lai visos lēmumprojektos pie saskaņojumiem būtu norādīts datums un ieņemamais amats.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar pildinājumiem („par” –7 (Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” –1 (I.Ančāns), „atturas”- 2 (V.Maksimovs, L.Loskutova), G.Truksnis, M.Vorobjova nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līgumā Nr.1.1-16/247 ar papildinājumiem.

 

Sēde slēgta plkst. 09.45

 

Priekšsēdētājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 21.jūnijā.


Lejupielāde: DOC un PDF