Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 22.jūlijāNr.20

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1000

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

 

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

 

 

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.14.40-14.45), Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.10.30-10.40), Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.14.00-14.10), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.14.00-14.15), Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.17.05-17.10, 17.13 – 17.20), Aigars Tampe, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova (nepiedalās no plkst.17.10-17.15), Dzintra Homka, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.17.05-17.30)

Nepiedalās

deputāti:

Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i.

Anita Lindermane

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Koziorova, Gunta Smalkā, Māris Demme, Ligita Maziņa, Gunta Jubele, Guna Voitkāne, Ģirts Brambergs, Laima Grobiņa, Baiba Gailīte, Baiba Birka, Daiga Paule, Gunta Ušpele, Agnis Kristvalds, Andra Rektiņa, Anna Deičmane, Kristens Morītis – SIA „Zaļās tehnoloģijas” pārstāvis

Piedalās:

J.Galējs, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

R.Ražuks ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 12B. Lēmumam par slavas alejas izveidi pievienot grafisko pielikumu, kurā ir iezīmēts slavas alejas novietojums.

Darba kārtība.

1.           

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

2.           

Par Valda Vītoliņa atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amata

3.           

Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu

4.           

Par Ulda Klempera atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas direktora amata

5.           

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā

6.           

Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums

7.           

Sociālās palīdzības komisijas nolikums

8.           

Par slavas alejas izveidi

9.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums”

10.  

Par pilsētas svētkiem

11.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

12.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

13.  

Par aizdevumu procentu likmēm

14.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru prospektā 11

15.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 39

16.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 5

17.  

Par veikala ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 003 sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Jūrmalā, Tukuma ielā 20

18.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Babītes ielā 1D

19.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11

20.  

Par adreses piešķiršanu divu ģimeņu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Miera ielā 21

21.  

Par adreses piešķiršanu ēkām un telpu grupām Jūrmalā, Mellužu prospektā 21

22.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 un adreses piešķiršanu

23.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 60 un Jūrmalā, Lapsu ielā 9 un adreses piešķiršanu

24.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Liepājas ielā 13 un adreses piešķiršanu

25.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 23A un adreses piešķiršanu

26.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigrīda Meierovica prospektā 31

27.  

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5

28.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru prospektā 19 apstiprināšanu

29.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru prospektā 19 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

30.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 apstiprināšanu

31.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

32.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.466 „Par detālplānojuma projekta grafiskās izstrādes uzsākšanu Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1”, darba uzdevuma precizēšanu un detālplānojuma pirmās redakcijas Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.  

Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai

34.  

Par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntenkos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)

35.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rendas ielā 2

36.  

Par adreses piešķiršanu dzīvojamo telpu grupai Nr.632 Jūrmalā, Kolkas ielā 20A

37.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 nodošanu pašvaldības īpašumā

38.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai

39.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

40.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „Finansu saistību birojs”

41.  

Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 nodošanu pašvaldības īpašumā, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 daļas nodošanu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas bezatlīdzības lietošanā un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas īpašumā esošās ēkas Jūrmalā, Dubultu prospektā 17 jumta seguma nomaiņu

42.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 12B

1.                      Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.529)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

2.                      Par Valda Vītoliņa atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amata (lēmums Nr.530)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 5 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par Valda Vītoliņa atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amata.

 

3.                      Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu (lēmums Nr.531)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu.

 

4.                      Par Ulda Klempera atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas direktora amata (lēmums Nr.532)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par Ulda Klempera atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas direktora amata.

 

5.                      Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā (lēmums Nr.533)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

L.Loskutova jautā, kuru nodaļu vadītāji vēl nav iekļauti šajā lēmuma projektā un joprojām būs nodaļu vadītāju pienākumu izpildītāji?

G.Voitkāne - šajā lēmumā nav iekļautas ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja L.Maziņa un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja I.Auniņa, jo viņu pieredze vadītāja amatā vēl ir ļoti maza.

I.Ančāns sakarā ar to, ka izglītības pārvalde tika likvidēta un tās vietā izveidota izglītības nodaļa. J.Kārkliņš nevar būt uzskatāms par jaunizveidotās struktūrvienības vadītāju un par to var kļūt A.Paipare. Ierosina lēmuma projektu papildināt ar izglītības nodaļas vadītāju A.Paipari.

G.Voitkāne – Darba likums nosaka, ka ar darbinieku nevar izbeigt darba tiesiskās attiecības viņa slimības laikā. Tā kā J.Kārkliņš ilgstoši slimo, dome nevar viņa vietā apstiprināt citu nodaļas vadītāju.

G.Truksnis lūdz precizēt, cik ilgi L.Maziņa jau strādā ekonomikas un attīstības nodaļā?

G.Voitkāne – L.Maziņa ekonomikas un attīstības nodaļā strādā kopš 2006.gada, taču nodaļas vadītāja pienākumus viņa pilda tikai no šī gada pavasara.

G.Truksnis nav pareizi, ka šajā lēmumā nav iekļautas ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja L.Maziņa un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja I.Auniņa. Ligita Maziņa ir kārtīgs un atbildīgs darbinieks un domē nostrādājusi jau ilgu laiku, tādēļ uzskata, ka abas augstāk minētās darbinieces būtu jāiekļauj šajā domes lēmumā. Aicina deputātus par to nobalsot.

I.Ančāns ierosina no lēmuma projekta svītrot 2. un 3.punktu līdz brīdim, kamēr tiks izlemts par A.Tukānes nodarbinātību, un iekļaut domes lēmuma projektā izglītības nodaļas vadītāju A.Paipari.

L.Loskutova arī atbalsta ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājas L.Maziņas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas I.Auniņas iekļaušanu lēmuma projektā.

R.Ražuks uzskata ka A.Paipari nedrīkst apstiprināt par nodaļas vadītāju, kamēr J.Kārkliņš ilgstoši slimo. Tas nebūtu juridiski korekti. Lūdz E.Rakišai skaidrojumu.

E.Rakiša uzskata, ka šajā jautājumā ir nepieciešama papildus analīze.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka, ja E.Rakiša būs kļūdījusies – izvērtēt viņas atbilstību amatam.

R.Ražuks - domē strādā daudz nodaļu vadītāju, kas šeit strādā jau ilgus gadus, ir izpelnījušies cieņu un ir plaši pazīstami sabiedrībā kā labi savas nozares speciālisti un profesionāļi savā jomā. Šis lēmums ir sagatavots, lai apstiprinātu amatā šos nodaļu vadītājus, kas līdz šim strādāja kā pienākumu izpildītāji. Runājot par tiem darbiniekiem, kas kā vadītāji strādā tikai dažus mēnešus jāsaka, ka viņiem ir atšķirīga pieredze, atšķirīgs pienesums un atšķirīgas bijušasiespējas iepazīt viņus darbā, savu profesionālo pienākumu veikšanā. Vairāki desmiti gadu un tikai daži mēneši tomēr ir liela atšķirība un nebūtu godīgi pret tiem nodaļu vadītājiem, kas domē pavadījuši lielāko savas aktīvās darba dzīves laiku, apstiprināt arī jaunpienācējus. Ar šo lēmumu neviens netiek sodīts vai atbrīvots no amata, nevienam netiek izteikta neuzticība, vienkārši tiek dota iespēja pastrādāt un sevi pierādīt. Aicina balsot par G.Trukšņa izteiktajiem priekšlikumiem un lēmuma projektu kopumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu iekļaut lēmuma projektā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju I.Auniņu („par” – 6 (J.Visockis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 7 (A.Ābelītis, A.Tampe, Dz.Homka, R.Ražuks, Z.Starks, I.Blaua, M.Vorobjova), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), priekšlikums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu iekļaut lēmuma projektā ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāju L.Maziņu („par” – 6 (J.Visockis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 7 (A.Ābelītis, A.Tampe, Dz.Homka, R.Ražuks, Z.Starks, I.Blaua, M.Vorobjova), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), priekšlikums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā.

 

Pārtraukums no plkst.10.45 līdz plkst.12.25

 

6.                      Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums (nolikums Nr.58)

Ziņo:

A.Rektiņa

Izsakās:

L.Loskutova – domes nolikumā ir noteikts, ka domes valde darbojas saskaņā ar domes priekšsēdētāja apstiprinātu reglamentu. Šis domes sēdē iesniegtais nolikums nav reglaments.

A.Rektiņa piekrīt, taču saskaņā ar Latvijas Republikas likumam „Par pašvaldībām” domes valdes nolikumu apstiprina konkrētās pašvaldības dome. Domes nolikumā būtu jāveic grozījumi atbilstoši likuma prasībām.

G.Truksnis jautā, vai domes valde līdz šim ir strādājusi?

A.Rektiņa ņemot vērā, ka šis nolikums vēl nebija apstiprināts, uzskata, ka valdes sēdes nav notikušas.

I.Ančāns jautā, kas drīkst piedalīties valdes sēdē.

A.Rektiņa - sēdēs drīkst piedalīties valdes locekļi unatbilstoši likumam „Par deputātu statusu” visi domes deputāti.

G.Truksnis – uzskata, ka sākotnēji būtu jāveic grozījumi domes nolikumā untikai pēc tam jāapstiprina šis nolikums. Jautā, kad tiks veikti grozījumi domes nolikumā?

R.Ražuks jautā E.Rakišai, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai sagatavotu šos grozījumus.

E.Rakiša atbild, ka sagatavos šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā uz nākamo domes sēdi.

L.Loskutova uzskata, ka būtu pareizi šodien šo jautājumu atlikt un izskatīt nākamajā domes sēdē kopā ar grozījumiem pašvaldības nolikumā. Pēc būtības uzskata, ka valde nav nepieciešama pašvaldībā, kurā ir tikai 15 deputātu.

G.Truksnis piekrīt L.Loskutovai, ka šī struktūrvienība nav nepieciešama Jūrmalas domē. Nesaprot, kādēļ šis nolikums ir tik sasteigts, kādēļ nevar sākotnēji veikt grozījumus domes nolikumā un tad apstiprināt šo nolikumu. Uzskata, ka nolikumu būtu jālabo arī redakcionāli. Netic šīs struktūras dzīvotspējai.

Dz.Homka ierosina šo jautājumu skatīt kopā ar jautājumu par grozījumiem domes nolikumā.

R.Ražuks domes valdes nolikums bija jāizstrādā, tas ir sagatavots un  jāapstiprina. Sākotnēji bija doma, ka šo nolikumu varēs apstiprināt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, taču tas diemžēl nav iespējams. Domes valde ir nepieciešama, lai starp domes  struktūrvienībām veidotos diskusija. Tāpat novārtā bija atstāts pašvaldības kapitālsabiedrību darbs. Uzskata, ka šis nolikums atbilst likumam. Pieņem kritiku par to, ka nav sagatavoti grozījumi domes nolikumā – tas tiks izdarīts. Aicina deputātus balsot par un atbalstīt sagatavoto projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 2 (V.Maksimovs, I.Ančāns), „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikumu.

 

7.                      Sociālās palīdzības komisijas nolikums (nolikums Nr.59)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 2 (G.Truksnis, E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt Sociālās palīdzības komisijas nolikumu.

 

8.                      Par slavas alejas izveidi (lēmums Nr.534)

Ziņo:

G.Ušpele

Izsakās:

Z.Starks – jautā, vai „slavas aleja” ir galīgais nosaukums? Uzskata, ka šis nosaukums nav īsti labs. Darba grupai vajadzētu uzdot izdomāt citu, atbilstošāku nosaukumu.

I.Ančāns arī ierosina mainīt nosaukumu.

A.Ābelītis tā kā Turaidas ielā 1 jau ir izveidojies laukums, aicina pārdomāt vietas nosaukumu.

G.Truksnis uzskata, ka ideja ir laba, taču nav līdz galam izstrādāta. ierosina papildināt lēmuma projektu 2.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

„2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram izstrādāt nolikumu par Zvaigžņu laukuma izveidi un iesniegt to apstiprināšanai domē”.

Jāprecizē, kādām zvaigznēm tieši šī aleja tiks veidota.

L.Loskutova – uzskata ka būtu labi, ja Jaunā viļņa organizatori iesniegtu domē rakstisku lūgumu veidot šādu slavas aleju.

M.Dzenītis – uzskata, ka šī ideja ir laba un varētu būt arī kā labās gribas žests Jaunā Viļņa organizatoriem. Piekrīt, ka varētu mainīt nosaukumu uz „Zvaigžņu laukums”. Aicina atbalstīt.

I.Ančāns šādai alejai ir jābūt saistītai ar visām slavenajām personībām, kas saistītas ar Jūrmalu, ne tikai Jaunā viļņa uzvarētājiem.

R.Ražuks – ierosina vienoties par darba nosaukumu „Zvaigžņu laukums”. Rediģēt lēmuma projekta 1.punktu sekojoši:

„1. Izveidot Zvaigžņu laukumu, kur tiktu iemūžinātas izcilas personības, kas uzstājušās Dzintaru koncertzālē dažādos laikos, sākot ar plāksnīšu ierīkošanu” - tālāk kā projektā.

Lēmuma 2.punktu papildināt izsakot to sekojoši:

„2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram izstrādāt nolikumu par Zvaigžņu laukuma izveidi un iesniegt to apstiprināšanai domē”.

Pievienot grafisko pielikumu.

Aicina balsot par lēmuma projektu ar augstāk minētajiem grozījumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Zvaigžņu laukuma izveidi.

 

9.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums” (nolikums Nr.60)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums”.

 

Pārtraukums no plkst.13.35 līdz plkst. 14.00

 

10.            Par pilsētas svētkiem (lēmums Nr.535)

Ziņo:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 2 (G.Truksnis, I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši E.Krūmiņš, V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par pilsētas svētkiem.

 

11.            Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu (lēmums Nr.536)

Ziņo:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Ančāns), „nebalso” – 1 (A.Tampe) balsošanas laikā izgājuši E.Krūmiņš, V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.

 

12.            Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.537)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua), balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 

13.            Par aizdevumu procentu likmēm (lēmums Nr.538)

Ziņo:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par aizdevumu procentu likmēm.

 

14.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru prospektā 11 (lēmums Nr.539)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru prospektā 11.

 

15.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 39 (lēmums Nr.540)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 39.

 

16.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 5 (lēmums Nr.541)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 5.

 

17.            Par veikala ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 003 sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Jūrmalā, Tukuma ielā 20 (lēmums Nr.542)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis uzskata, ka, ja pašvaldība var sniegt tiesā prasību pret īrnieku par tīšu mantas novešanu līdz šādam stāvoklim, tas ir jādara.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par veikala ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 003 sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Jūrmalā, Tukuma ielā 20.

 

18.            Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Babītes ielā 1D (lēmums Nr.543)

19.            Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (lēmums Nr.544)

20.            Par adreses piešķiršanu divu ģimeņu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Miera ielā 21 (lēmums Nr.545)

21.            Par adreses piešķiršanu ēkām un telpu grupām Jūrmalā, Mellužu prospektā 21 (lēmums Nr.546)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.                      par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Babītes ielā 1D;

2.                      par adreses piešķiršanu ēkām un telpu grupām Jūrmalā, Mellužu prospektā 21;

3.                      par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11;

4.                      par adreses piešķiršanu divu ģimeņu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Miera ielā 21.

 

22.            Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.547)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 un adreses piešķiršanu.

 

23.            Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 60 un Jūrmalā, Lapsu ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.548)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 60 un Jūrmalā, Lapsu ielā 9 un adreses piešķiršanu.

 

24.            Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Liepājas ielā 13 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.549)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Liepājas ielā 13 un adreses piešķiršanu.

 

25.            Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 23A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.550)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 23A un adreses piešķiršanu.

 

26.            Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 (lēmums Nr.551)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31.

 

27.            Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 (lēmums Nr.552)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5.

 

28.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 apstiprināšanu (lēmums Nr.553)

29.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt:

1.                      lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 apstiprināšanu;

2.                      saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

30.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 apstiprināšanu (lēmums Nr.554)

31.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Vorobjova, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt:

1.                      lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 apstiprināšanu;

2.                      saistošos noteikumus detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

32.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.466 „Par detālplānojuma projekta grafiskās izstrādes uzsākšanu Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1”, darba uzdevuma precizēšanu un detālplānojuma pirmās redakcijas Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.555)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.466 „Par detālplānojuma projekta grafiskās izstrādes uzsākšanu Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1”, darba uzdevuma precizēšanu un detālplānojuma pirmās redakcijas Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

33.            Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai (lēmums Nr.556)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai.

 

34.            Par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntenkos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā) (lēmums Nr.557)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Izsakās:

L.Loskutova jautā, vai ir Valsts Vides aizsardzības inspekcijas vēstule ar atteikumu ražotnes izvietošanai Jūrmalā?

I.Ančāns jautā, vai var nosaukt kūrortpilsētas Eiropā, kurās ne tikai pārstrādā savus atkritumus, bet arī ieved atkritumus no citām pilsētām?

K.Morītis – nevar nosaukt konkrētas kūrortpilsētas, nav atradis šādus datus.

I.Ančāns jautā, vai ir veikta apkārtējo iedzīvotāju aptauja?

K.Morītis – šāda aptauja ir veikta, personīgi ir aptaujājis cilvēkus Piekrastes ielā un pie veikala „Liedags”.

J.Visockis – dzīvo Grīvas ielā, kas atrodas aptuveni kilometru no objekta, bet visas anketas ir no iedzīvotājiem, kas dzīvo daudz tālāk no objekta.

M.Dzenītis jautā, vai SIA „Zaļās tehnoloģijas” tika lūgta veikt šādu aptauju?

Ģ.Brambergs pēc iepriekšējās domes sēdes personīgi izteica lūgumu veikt iedzīvotāju aptaujāšanu.

I.Blaua uzskata, ka anketa ir sastādīta ļoti tendenciozi.

L.Loskutova kādēļ netika veikta sabiedriskā apspriešana?

Ģ.Brambergs šis jautājums ir tikai par jaunu tehnoloģiju izmantošanu, netiek apspriesta jaunu objektu būvniecība. Teritorija ir degradēta un tā tiks sakārtota.

G.Truksnis jautā, kādēļ lēmuma projektam nav pievienoti ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti?

Ģ.Brambergs sākotnēji bija pievienoti. Principā visas procedūras ir ievērotas.

G.Truksnis jautā, kādēļ Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pateikusi, ka ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams?

Ģ.Brambergs šāds novērtējums nebija nepieciešams brīdī, kad tika prasīta atļauja šāda objekta izvietošanai.

J.G. (Jūrmalas iedzīvotājs) – dzīvo Mežmalas ielā 33. Uzskata, ka šī ir sabiedriski nozīmīga būve, un tādēļ ir nepieciešama sabiedriskā apspriešana. Aptauja ir veikta nekvalitatīvi, jo nav aptaujāti cilvēki, kas dzīvo blakus objektam. Uztraucas, ka būs jādzīvo blakus atkritumu izgāztuvei. Kūrortpilsētā šāda veida objektam nebūtu jāatrodas.

K.Morītis piekrīt, ka smakas ir, taču tās ir slapjām notekūdeņu dūņām un atkarīgas no vēja virziena.

Pārtraukums no plkst.15.20 līdz plkst.16.30

Izsakās:

L.Loskutova šis jautājums ir izdiskutēts gan komitejās, gan domes sēdē. Personīgi to atbalstītu, ja šī ražotne izmantotu tikai Jūrmalas izejvielu un neievestu atkritumus no citām pilsētām un rajoniem. Nevar atbalstīt, ka Jūrmalā tiks izveidota šāda ražotne un ievedīs atkritumus, jo Jūrmala tiecās uz Kūrorta statusa saņemšanu. Apsaimniekošanas likums prasa pašvaldības atļauju, lai pilsētā varētu būvēt atkritumu pārstrādes objektu. Deputāti nevar lemt vienpersonīgi iedzīvotājiem tik svarīgu jautājumu, ir nepieciešama sabiedriskā apspriešana. Arī vienošanos nevar ņemt vērā, jo tā nebūs saistoša trešajām personām. Ir jānoskaidro, kā varēja vest uz šī zemesgabala notekūdeņu dūņas, ja uzņēmējiem nav nepieciešamās licences. Sākotnēji bija noteikts, ka tiks izmantotas tikai Jūrmalas izejvielas, bet vēlāk lemts, ka tiks ievesti atkritumi ievērojamā daudzumā no citām pilsētām. Šo jautājumu vajadzētu atlikt, saņemt atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējumu un tad šo jautājumu nodot publiskajai apspriešanai. Lai iedzīvotāji paši izvērtē, vai šāda ražotne pilsētā ir vajadzīga.

G.Truksnis šis jautājums tiek risināts jau ilgi, jo uz visiem jautājumiem, kas tiek uzdoti netiek saņemtas atbildes. Jūrmala ir viena atkritumu zona, un Jūrmalā ir viens atkritumu apsaimniekotājs. Pieņemot šo lēmumu, iespējams, būs jāslēdz ar SIA „Zaļās tehnoloģijas” atkritumu apsaimniekošanas līgums, jo 2 atkritumu apsaimniekotāji nevar būt. Piekrīt L.Loskutovas teiktajam.

I.Ančāns uzskata, ka šo lēmumu pieņemt nedrīkst. Jūrmalā nedrīkst būvēt atkritumu pārstrādes objektu uz kuru tiks ievesti atkritumi no citām pilsētām.

M.Dzenītis šis jautājums tiešām ir daudz jau izdiskutēts. Ir uzdoti jautājumi un uzdevumi, un uzņēmēji ir izpildījuši visas domes prasības. Nesaprot, kādēļ nevar iedot uzņēmējiem elementāru atļauju. Jūrmala ir Kūrorts jau no 18.gadsimta, bet no 19.gadsimta Slokā jau bija papīrfabrika, un tās attīrīšanas iekārtas, kas tika uzbūvēts, bija paredzētas daudz lielākam apjomam nekā tās tiek izmantotas pašreiz. Ja jau toreiz šāda attīrīšanas iekārta bija savietojama ar Kūrorta statusu, tad arī šobrīd to var izdarīt. Pilsētai šī objekta būvniecība ir izdevīga, jo tiks sakārtota degradēta teritorija, būs 20 jaunas darba vietas un pārstrādātas notekūdeņu dūņas. Neredz pamatojumu, lai šo jautājumu vēl vilktu garumā. Aicina balsot un atbalstīt šo lēmumu.

J.Visockis nolēma, ka atbalstīs šo projektu ar noteikumu, ka dome pieaicinās apkārtējo ielu iedzīvotājus un izskaidros viņiem visu, kas šajā objektā tiks darīts. Uzskata, ka ir jāievēro visu iedzīvotāju intereses, ne tikai biznesmeņu intereses.

L.Loskutova ja šo lēmumu apstiprinās, tad sabiedriskajai apspriešanai pēc tam vairs nebūs jēgas.

G.Truksnis nepiekrīt, ka Slokas papīrfabrika sadzīvoja ar Kūrorta pilsētas statusu. Iedzīvotāji protestēja pret šo fabriku. Šajā ražotnē, par kuru šodien tiek lemts, netiks pārstrādāti tikai atkritumi, jo graudus un kukurūzu nevar nosaukt par atkritumiem. Šī ir ražotne ar izejvielu ievešanu, kuru apjoms ir ievērojami lielāks par to, par ko sākotnēji tika prasīts Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums. Saņemta atbilde, ka novērtējums par ietekmi uz vidi nav nepieciešams. Dome izliekas neredzam, ka ir nepieciešama sabiedriskā apspriešana. Anketēšana nav ņemama vērā, jo jautājumi ir uzdoti tendenciozā manierē.

R.Ražuks pilsētā ir degradēta teritorija, kurā var izvietot objektu, saņemt Eiropas līdzfinansējumu un attīstīt dzīvotspējīgu projektu. Piesārņojums tiks samazināts, jo tiks pārstrādātas dūņas un citi atkritumi. Neredz neko sliktu, ja uzņēmēji pelnīs naudu teritorijā, kas līdz šim ir bijusi degradēta. Kas attiecas uz publisko apspriešanu, tad ar šo lēmumu nekas nebeidzas. Ir jāturpina diskusija ar uzņēmējiem. Aicina balsot par šo lēmuma projektu, lai uzņēmēji varētu saņemt līdzekļus, kas ir nepieciešami projekta realizācijai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 5 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, I.Ančāns), „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntenkos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā).

 

35.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rendas ielā 2 (lēmums Nr.558)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rendas ielā 2.

 

36.            Par adreses piešķiršanu dzīvojamo telpu grupai Nr.632 Jūrmalā, Kolkas ielā 20A (lēmums Nr.559)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu dzīvojamo telpu grupai Nr.632 Jūrmalā, Kolkas ielā 20A.

 

37.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.560)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 3 (V.Maksimovs, G.Truksnis, E.Krūmiņš), „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 nodošanu pašvaldības īpašumā.

 

38.            Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.561)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai.

 

39.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.562)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova,), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis), balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

40.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „Finansu saistību birojs” (lēmums Nr.563)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis), balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „Finansu saistību birojs”.

 

41.            Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 nodošanu pašvaldības īpašumā, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 daļas nodošanu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas bezatlīdzības lietošanā un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas īpašumā esošās ēkas Jūrmalā, Dubultu prospektā 17 jumta seguma nomaiņu (lēmums Nr.564)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis), balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 nodošanu pašvaldības īpašumā, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 daļas nodošanu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas bezatlīdzības lietošanā un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas īpašumā esošās ēkas Jūrmalā, Dubultu prospektā 17 jumta seguma nomaiņu.

 

42.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 12B (lēmums Nr.565)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 12B.

 

Sēde slēgta plkst. 17.30

 

Sēdes vadītājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2010.gada 30.jūlijā.

 


Lejupielāde: DOC un PDF