Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 06.07.2010. Stājas spēkā 07.07.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 31.marta 15.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 3.jūnijāNr.33

Protokols Nr.16, 88.punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma

2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (turpmāk - Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

5.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmums Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmums Nr.196 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” aprūpes mājās pakalpojumu maksu”;

5.1.3. Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmums Nr.1020 „Par nakts patversmes pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

R.RažuksPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 3.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.33

(Protokols Nr.16, 8.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi

Mērvienība

Cena latos

(bez PVN)

1.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

1 personai diennaktī

9,12

2.

Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem:

2.1.

1.līmenis

1 personai mēnesī

24,73

2.2.

2.līmenis

1 personai mēnesī

49,46

2.3.

3.līmenis

1 personai mēnesī

92,73

2.4.

4.līmenis

1 personai mēnesī

154,55

3.

Speciālā autotransporta pakalpojumi

3.1.

pārvadājumi darba dienās darba laikā no plkst.8.00 – 16.30:

3.1.1.

Vieglais pasažieru transportlīdzeklis

VW Caddy

1 kilometrs

0,31

3.1.2.

Pasažieru autobuss

VW LT-35

1 kilometrs

0,35

3.2.

pārvadājumi darba dienās ārpus darba laika:

3.2.1.

Vieglais pasažieru transportlīdzeklis

VW Caddy

1 kilometrs

0,42

3.2.2.

Pasažieru autobuss

VW LT-35

1 kilometrs

0,47

3.3.

pārvadājumi brīvdienās un svētku dienās:

3.3.1.

Vieglais pasažieru transportlīdzeklis

VW Caddy

1 kilometrs

0,53

3.3.2.

Pasažieru autobuss

VW LT-35

1 kilometrs

0,60

3.4.

Gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

3,65

4.

Vienas personas uzturēšanās nakts patversmē

1 diennakts

3,82

4.1.

t.sk.mainīgās izmaksas

1 diennakts

0,55

4.2.

nemainīgās izmaksas

1 diennakts

3,27

5.

Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0,50


Lejupielāde: DOC un PDF