Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 14.07.2010. Stājas spēkā 15.072010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.37

Protokols Nr.17, 8.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”:

 1. Izteikt 1.2.2.punktu sekojošā redakcijā:

  „1.2.2. personām bez noteiktas dzīves vietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā”.

 2. 1.3.1.punktā vārdus „Sociālo pakalpojumu pārvaldei” aizstāt ar vārdiem „Labklājības ministrijai”.

 3. 5.1.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „5.1.1. persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem no pensijas, piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā”.

 4. Izslēgt 5.1.2.punktu.

 5. 5.2.punktā izslēgt vārdu un ciparus „un 5.1.2.” un vārdu „punktus” aizstāt ar vārdu „punktu”.

 6. 7.3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „7.3. Trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas nakts patversmē personas pienākums ir konsultēties ar Labklājības pārvaldes sociālo darbinieku, veikt profilaktisko pārbaudi saslimšanai ar tuberkulozi, iesniedzot par to nakts patversmē ārsta izziņu. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanu klientam nakts patversmē. Pamatojoties uz Labklājības pārvaldes lēmumu, nakts patversme slēdz līgumu ar personu par pakalpojuma sniegšanu.”

 7. Papildināt noteikumus ar 8.4.5.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

  „8.4.5. bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem ir ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izraksts „Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 027/u) ar atzīmi par nespēju pārvietoties ar sabiedrisko transportu, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu no dzīvesvietas līdz Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ.”

 8. 8.8.punktā ciparus „8.4.3.” aizstāt ar cipariem „8.4.4.”

 9. Papildināt noteikumus ar 8.10.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

  „8.10. Lai 8.4.5.punktā minētās personas saņemtu speciālā transporta pakalpojumus, bērna vecāki vai likumīgie aizbildņi Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un:

  8.10.1. iesniedz bērna izziņas par invaliditāti kopiju;

  8.10.2. iesniedz ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā, stacionārā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta bērna nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu;

  8.10.3. iesniedz izziņu no vispārējās izglītības iestādes, kurā bērns iegūst izglītību.”

 10. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.11.punktu sekojošā redakcijā:

  „8.11. Speciālā transporta pakalpojums 8.4.5.punktā minētiem bērniem tiek piešķirts uz visu mācību gadu.”

 11. 11.2.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „11.2.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personai pēc individuāla sociālā rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plāna”.

 12. 11.2.3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „11.2.3. ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde”.

 13. 11.4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „11.4. Pakalpojums personai tiek piešķirts uz noteiktu termiņu ar Labklājības pārvaldes lēmumu, pamatojoties uz sociālās situācijas analīzi. Persona ar pakalpojumu sniedzēju slēdz līgumu par pakalpojuma saņemšanas kārtību.”

 14. 11.5.punktā teikumu beigās papildināt ar teikuma daļu „vai individuālu sociālās aprūpes plānu”.

 15. Papildināt 11.6.punktu ar teikumu: „Pakalpojums personai tiek sniegts ne vairāk, kā 90 dienas kalendārā gadā”.

 16. 11.7.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „11.7. Personas, kuras Ministru kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, kā arī personas bez noteiktas dzīves vietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā, un kurām saskaņā ar Labklājības pārvaldes veiktu personas ienākumu izvērtējumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, nav ienākumu (neskaitot pašvaldības pabalstus), ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma. Šajā punktā minēto personu līdzmaksājumu Ls 2 dienā sedz no Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta finansu iespēju robežās.”

 17. 13.6.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „13.6. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Labklājības pārvalde pieprasa samaksu par bērnam sniegto ārpus ģimenes aprūpi no abiem vecākiem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības.”

 18. Izslēgt 13.7. un 13.8.punktus

 19. Izteikt 14.6.punktu sekojošā redakcijā: „14.6. Samaksu par ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu labklājības pārvalde pieprasa saskaņā ar 13.6.punktu”.

 20. Izteikt 15.12.2.punktu sekojošā redakcijā:

  „15.12.2. ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, izmantojot valsts noteiktās garantijas veselības aprūpē”.

 21. 15.13.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „15.13. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums personām tiek sniegts noteiktu laiku, pamatojoties uz sociālo pakalpojumu sniedzējam „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka”” iesniegtu ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izrakstu „Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 027/u) ar atzīmi par precizēto ievietošanas laiku, ievietošanas mērķi, ārstēšanas plānu un termiņu. Lēmumu par papildus sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu pieņem personas ģimenes ārsts. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums tiek sniegts līdz 60 dienām kalendārā gadā. „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka”” ir atbildīgs par noteikto pakalpojumu sniegšanas termiņu ievērošanu.”

 22. 15.14.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „15.14. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu vienas dienas izmaksas tāmi un personas līdzmaksājuma Ls 2 dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka”” pavadīto dienu. Personas, kuras Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, kā arī personas bez noteiktas dzīves vietas, kuru pēdējā reģistrētā dzīvesvieta bija Jūrmalas pilsētā, un tās ir sasniedzamas Jūrmalas administratīvajā teritorijā un kurām saskaņā ar Labklājības pārvaldes veiktu personas ienākumu izvērtējumu, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, nav ienākumu (neskaitot pašvaldības pabalstus), ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma. Šajā punktā minēto personu līdzmaksājumu Ls 2 dienā sedz no Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta finansu iespēju robežās.”

 23. Izteikt 15.15.punktu sekojošā redakcijā:

  „15.15. Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām nav tiesīgas saņemt personas ar psihiskām slimībām un akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē, personām ar akūtām infekciju slimībām, tai skaitā hospitālo infekciju, personām ar išēmisko insultu, ja tās uzturējušās stacionārā mazāk par 10 dienām.”

 24. Papildināt saistošos noteikumu ar 17.3.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

  „17.3. 11.7. un 15.14.punktos paredzēto līdzmaksājumu segšanu Labklājības pārvalde apstiprinātā budžeta ietvaros par 2010.gadu var veikt pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF