Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 06.08.2010. Stājas spēkā 07.08.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2010.gada 2.decembra 68.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 8.jūlijāNr.41

Protokols Nr.19, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr.35
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajiem noteikumiem Nr.27
„Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem
līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija saistošo noteikumu Nr.35 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 4.5.apakšpunktā, svītrojot vārdus „un atrasties”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF