Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 06.08.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 5.augustāNr.46

Protokols Nr.21, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

  1. Izteikt saistošo noteikumu 11.punkta otrās daļas otro teikumu sekojošā redakcijā:

  „Domes valde darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu”.

  2. Svītrot saistošo noteikumu 12.8.punktu.

  3. Saistošo noteikumu 16.punkta otrajā daļā vārdus „Bērnu un ģimenes lietu ministrija” aizstāt ar vārdiem „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”.

  4. Saistošo noteikumu 17.1.4.punktā un pielikuma sadaļā „komisijas” papildināt pirms vārda „būvju” ar vārdiem „ēku un”.

  5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF