Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 22.10.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 62

protokols Nr. 30, 1. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

  1. Svītrot saistošo noteikumu 17.1.17.punktu.

  2. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisApstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 21.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.62

(protokols Nr.30, 1.punkts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējas ziņas

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz izmaiņas pašvaldības pārvaldes struktūrā, likvidējot šādu struktūrvienību – Pašvaldības kontroles komisiju.

Projekta nepieciešamības pamatojumus

Pašvaldības kontroles komisija tika izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maijā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, kā arī 2010.gada 27.maijā apstiprināts tās nolikums. Caurskatot Kontroles komisijas nolikumā atrunātās funkcijas un uzdevumus, secināms, ka tās pārklājas ar Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas 2008.gada 31.janvāri pieņemtajā nolikumā noteiktajām nodaļas funkcijām un veicamajiem uzdevumiem. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir novērst pašvaldības dažādu struktūrvienību funkciju dublēšanos.

Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz budžetu nav. Nav attiecināmas izmaiņas budžeta izdevumos

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska administratīvā sloga izmaiņas uzņēmējdarbībā nenotiks, jo normatīvā akta prasību izpilde neietekmē uzņēmējdarbību

Ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām personām saistošo noteikumu ieviešana neietekmēs

Konsultācijas ar privātpersonām

Nav veiktas, jo saistošo noteikumu projekts neskar privātpersonu tiesiskās intereses

Priekšsēdētājs G.Truksnis


Pielikums PDF


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF