Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 13.01.2011. Stājas spēkā 14.01.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 25.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 2.decembrīNr. 68

protokols Nr. 34, 3. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

1. Vispārīgi jautājumi.

1.1. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem (turpmāk-transportlīdzekļi), izņemot elektromobiļus, īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Jūrmalā), nosaka pašvaldības nodevas likmi par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā (turpmāk – NODEVA), kā arī NODEVAS samaksas, NODEVAS samaksas atvieglojumu un iebraukšanas atļauju saņemšanas kārtību.

1.2. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras iebrauc Jūrmalā ar transportlīdzekli.

1.3. Personām, kuras vēlas iebraukt Jūrmalā ar transportlīdzekli, jāiegādājas vai jāsaņem iebraukšanas atļaujas Jūrmalā.

1.4. NODEVAS objekts – transportlīdzekļu (izņemot elektromobiļus) iebraukšana Jūrmalā.

1.5. NODEVAS maksātājs – personas, kas iebrauc ar transportlīdzekļiem Jūrmalā.

2. Nodeva.

2.1. NODEVAS likme:

2.1.1. vienreizējai iebraukšanai Ls 1;

2.1.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

2.1.2.1. vienam mēnesim Ls 15;

2.1.2.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) Ls 60;

2.1.2.3. kalendārajam gadam Ls 100.

2.1.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām, bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

2.1.3.1. vienam mēnesim Ls 20;

2.1.3.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) Ls 80;

2.1.3.3. kalendārajam gadam Ls 200.

2.2. Gada NODEVAS likme tiek samazināta par 25% katra kārtējā ceturkšņa 1.datumā.

3. Nodevas samaksa un iebraukšanas atļaujas izsniegšanas kārtība.

3.1. NODEVAS samaksu veic:

3.1.1. kontrolpunktos, ja NODEVAS likme noteikta 2.1.1.punktā;

3.1.2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības kasē vai pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes interneta mājas lapā,- izņemot 2.1.1.punktā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pēc NODEVAS samaksas tiek izsniegta īpaša parauga iebraukšanas atļauja konkrētam transportlīdzeklim. Iebraukšanas atļaujā ir norādīta transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs,- izņemot 3.9.,4.6.6 un 4.6.12. punkta noteiktajos gadījumos.

3.3. Vienreizējā iebraukšanas atļaujā nav norādīti transportlīdzekļa identifikācijas parametri, un tā tiek izsniegta NODEVAS samaksas gadījumā ar derīguma termiņu 1 stundu no iegādes brīža.

3.4. Iebraukšanas atļauja vienam mēnesim tiek izsniegta pēc NODEVAS samaksas par vienu mēnesi un tā ir derīga vienu mēnesi no iegādes brīža, piemērojot kārtējā mēneša dienu skaitu.

3.5. Sezonas iebraukšanas atļauja tiek izsniegta pēc NODEVAS samaksas par sezonu, kas ilgst no kārtējā gada 1.maija līdz 15.oktobrim un tā ir derīga norādītajā laika posmā.

3.6. Gada iebraukšanas atļauja tiek izsniegta pēc NODEVAS samaksas par gadu un tā ir derīga vienu kalendāro gadu.

3.7. Viena mēneša, sezonas un gada iebraukšanas atļauja ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu un novietota aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla redzamā vietā.

3.8. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļa izsniedz iebraukšanas atļaujas, kurās tiek norādīta transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs:

3.8.1. juridiskām personām, kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā adrese atrodas un struktūrvienība reģistrēta Jūrmalas pilsētā un transportlīdzeklis reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda;

3.8.2. fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir pastāvīgi deklarēta Jūrmalas pilsētā, un viņu laulātajiem, ja transportlīdzeklis reģistrēts uz šo fizisko personu vārda.

3.9. Samaksājot transportlīdzekļa sezonas vai gada NODEVU pilnā apjomā, tiek izsniegta caurlaide ar norādi „uzrādītājam”.

3.10. No NODEVAS samaksas iekasētie līdzekļi tiek uzskaitīti pilsētas pamatbudžetā un izlietoti tranzīta satiksmes ierobežošanai, tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai.

3.11. Iebraukšanas atļaujas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tās dublikāts netiek izsniegts. Jauna iebraukšanas atļauja tiek izsniegta vispārējā kārtībā.

4. Nodevas samaksas atvieglojumi un to pieprasīšanas kārtība.

4.1. Gada vai sezonas NODEVA 5% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.1.1. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbiniekiem, ja transportlīdzeklis ir darbinieka īpašumā.

4.2. Gada vai sezonas NODEVA 25% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbiniekiem, ja transportlīdzeklis ir darbinieka valdījumā vai lietojumā.

4.2.2. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

4.2.3. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks;

4.2.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks;

4.2.5. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks saskaņā ar sporta kluba iesniegtu sarakstu ir Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētas sporta kluba komandas licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks.

4.3. Gada vai sezonas NODEVA 50% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.3.1. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks;

4.3.2. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tā īpašnieks šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

4.3.3. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pāraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā vai tā īpašnieks šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

4.3.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks;

4.3.5. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs saskaņā ar sporta kluba iesniegtu sarakstu ir Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētas sporta kluba komandas licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks.

4.3.6. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

4.3.7. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir bērna vecāks, kura bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā;

4.3.8. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir reliģiskās organizācijas, kuras veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību vai sabiedriskā labuma organizācijas, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks.

4.4. Gada vai sezonas NODEVA 70% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.4.1. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks;

4.4.2. ja transportlīdzeklis ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām ir valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pāraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieka valdījumā vai lietojumā;

4.4.3. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

4.4.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām valdītājs vai lietotājs ir bērna vecāks, kura bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā.

4.5. No NODEVAS samaksas atbrīvojami:

4.5.1. fiziskas personas, kuru pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta vai, kuru nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā vai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, valdījumā;

4.5.2. juridiskas personas, kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese un struktūrvienība reģistrēta Jūrmalas pilsētā.

4.6. Bez NODEVAS samaksāšanas un bez iebraukšanas atļaujas iebraukt Jūrmalā atļauts:

4.6.1. operatīvajiem transportlīdzekļiem (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”);

4.6.2. transportlīdzekļiem, kas pielāgoti vadītājam invalīdam;

4.6.3. transportlīdzekļiem, kas pārvadā I grupas invalīdus, kā arī invalīdus, kam ir apgrūtināta pārvietošanās;

4.6.4. avārijas un specializētajam transportlīdzekļiem (pildot dienesta pienākumus);

4.6.5. transportlīdzekļiem, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus un vieglajiem taksometriem;

4.6.6. valsts (pašvaldības) policijas un Valsts robežsardzes un operatīvo dienestu transportlīdzekļiem (pildot dienesta pienākumus), pēc pamatota pieprasījuma operatīvo darbību veikšanai var tikt izsniegta caurlaide ar norādi „uzrādītājam”;

4.6.7. Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas Republikas Ministru kabineta transportlīdzekļiem;

4.6.8. ārvalstu diplomātiskā korpusa transportlīdzekļiem;

4.6.9. prokuratūras transportlīdzekļiem;

4.6.10. transportlīdzekļiem, kas pārvadā bērnus invalīdus;

4.6.11. transportlīdzeklim, kas pārvadā fiziskas personas ar ārsta nosūtījumu uz Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādēm;

4.6.12. Satversmes Aizsardzības biroja un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja transportlīdzekļiem, pēc pamatota pieprasījuma operatīvo darbību veikšanai var tikt izsniegta caurlaide ar norādi „uzrādītājam”.

4.7. Lai saņemtu NODEVAS likmes samazinājumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.punktā paredzētajos gadījumos, 1.pielikumā minētais iesniegumu jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē. Iesniegums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā.

4.8. Lai saņemtu iebraukšanas atļauju 4.5.punktā noteiktajos gadījumos, 2.pielikumā minētais iesniegums jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē, ja iebraukšanas atļaujas netiek izsniegtas Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļā. Iesniegums Jūrmalas pilsētas domē tiek izskatīts 5 darba dienu laikā.

4.9. Ja 4.1.-4.5.punktā minētā fiziskā persona lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu transportlīdzekli, izņemot gadījumu ja šī fiziskā persona ir līzinga ņēmējs, tiek izsniegta tikai viena iebraukšanas atļauja un kalendārā gada laikā atkārtoti tiek izsniegta tikai iesniedzot iepriekš izsniegto iebraukšanas atļauju.

4.10. Ja transportlīdzekļa īpašnieks ir līzinga kompānija, tad šo saistošo noteikumu izpratnē līzinga ņēmējs uzskatāms par transportlīdzekļa īpašnieku.

4.11. Iesnieguma saņēmējs no iesnieguma iesniedzēja ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju šādos gadījumos:

4.11.1. ja transportlīdzeklis un vadītāja apliecība nav reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzēs;

4.11.2. ja īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai;

4.11.3. ja transportlīdzeklis ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

4.12. Ja fiziska persona visu sev piederošo nekustamo īpašumu saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu nodevusi valdījumā citai fiziskai personai, kura ir transportlīdzekļa īpašniece vai atbilstošs rakstisks dokuments apliecina transportlīdzekļa lietošanas tiesības, tad pēc pušu vienošanās caurlaidi saņemt var tikai viena no pusēm.

5. Saistošo noteikumu izpildes kontrole.

5.1. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un īpaša režīma zonas noteikumu ievērošanu nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

5.2. Autovadītāji, kuri pārkāpj šo noteikumu prasības, tiek saukti pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Noslēguma jautājumi.

6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

6.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija saistošie noteikumi Nr.35 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 2.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.68

(protokols Nr.34, 3.punkts)

Veidlapa Nr.1 Iesnieguma Nr._________________

Jūrmalas pilsētas domei

Transportlīdzekļa IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS iegādei ar atlaidi

20__.gadam

Atļaujas veids: ‚ gada, ‚ sezonas

Lūdzu _______________________________________________________________________,

(a/m īpašnieka, valdītāja vai lietotāja vārds, uzvārds)

personas kods /reģNr.___________________________________________________________,

izsniegt atļauju a/m (marka, modelis)_______________________________________________,

reģistrācijas numurs ___________________________________, iebraukšanai Jūrmalas pilsētas

 īpaša režīma zonā.

ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANAS PAMATS:

1.Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieka laulātā _____________________________________

_____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā,__________________________________,

(adrese)

_________________________________

(kadastra Nr.)

2.Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodota lietošanā konkrētajai personai)_____________________________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

3.Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieka ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) _____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā___________________________________

_____________________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

4. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

5. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai tās darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _______________________________________________________________________

(darbavietas nosaukums)

6. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai tās darbinieks, un to pāraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _____________________________________________________________________________ (darbavietas nosaukums)

7. Vieglā transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _____________________________________________________________________________ (darbavietas nosaukums)

8. Vieglā transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs saskaņā ar sporta kluba iesniegtu sarakstu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, automašīnas marka, modelis un valsts reģistrācijas Nr. ir Jūrmalā reģistrētas sporta kluba komandas licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks ( Pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) _____________________________________________________________________________ (sporta kluba komandas nosaukums)

9. Vieglā transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir reliģiska organizācijas, kura veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācijas, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai tās darbinieks ( pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina darbību, izziņa no darbavietas; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai )

10. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs strādā vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā, (pielikumā pievienota izziņa no darbavietas vai mācību iestādes; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai)

11. Vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir bērna vecāks, kura bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā (pielikumā pievienota izziņa no mācību iestādes; dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai) .

Iesnieguma iesniedzēja paraksts________________________ 20__.gada _______________

(paraksts)2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 2.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.68

(protokols Nr.34, 3.punkts)

Veidlapa Nr.2 Iesnieguma Nr._________________

Jūrmalas pilsētas domei

Transportlīdzekļa IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS izsniegšanai

20__.gadam

Atļaujas veids: ‚ gada, ‚ sezonas

Lūdzu _______________________________________________________________________,

(a/m īpašnieka, lietotāja vārds, uzvārds, nosaukums)

pers.kods/reģ.Nr. _______________________________________________________________

izsniegt atļauju a/m (marka, modelis) _______________________________________________,

reģistrācijas numurs _______________________________, fiziskai personai vadītāja apliecības

Nr.______________________, iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

IEBRAUKŠANAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATS

1. Autotransporta īpašniekam (fiziskai personai) īpašumā, valdījumā, lietošanā, atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā,

_____________________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

2. Autotransporta līzinga ņēmējs ir deklarējis pastāvīgo dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā _____________________________________________________________________________

(adrese)

3. Autotransporta līzinga ņēmējs (juridiska persona), kuras LR Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese atrodas Jūrmalas pilsētā _____________________________________________________________________________

4. Fiziska persona, kuras īpašumā, valdījumā, lietošanā, atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā, _______________________________________________________________________,

(adrese, kadastra Nr.)

un kuras lieto

citas fiziskas personas
________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods )

juridiskas personas
__________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr.)

īpašumā esošu transportlīdzekli ( pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai );

5. Fiziska persona, kura ir deklarējusi pastāvīgo dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā _______________ _____________________________________________________________________________,

(adrese)

un kura lieto

citas fiziskas personas
_________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

juridiskas personas
___________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr.)

īpašumā esošu transportlīdzekli (pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir nodots lietošanā konkrētajai personai).

Iesnieguma sniedzēja paraksts_____________________ 20__.gada _____________________

(paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF