Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 45.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 11.oktobra 18.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu

2011.gada 31.martāNr. 7

protokols Nr. 7, 6. punkts

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu

1. Vispārīgie jautājumi.

1. Noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk –Dome) naudas balvas Jūrmalas pilsētas sportistiem, viņu treneriem, kā arī kultūras sfēras dalībniekiem, un naudas balvas apmēru.

2. Naudas balvas pretendenti ir Jūrmalas pilsētas mākslinieciskie kolektīvi un fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot 9.4.punktu. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

3. Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izcilajiem panākumiem kultūras, mākslas un sporta jomā un sekmētu dalību kultūras un sporta aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs, izvērtējot pasākuma nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras, mākslas un sporta popularizēšanā Jūrmalā, un sasniegtos rezultātus starptautiskos festivālos un par sasniegumiem, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā.

4. Naudas balvas saņēmējs tiek reģistrēts naudas balvu reģistrā, norādot apbalvotās personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, naudas balvas apmēru, saņemšanas pamatojumu.

5. Līdzekļi naudas balvām tiek piešķirti saskaņā ar pašvaldības budžeta apropriāciju gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros.

2. Naudas balvas par sasniegumiem konkursā, festivālā, sporta sacensībās.

6. Lai saņemtu naudas balvu par izciliem sasniegumiem, ir jāiesniedz iesniegums (pielikums Nr. 1 vai 2) Domei ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc sacensību, festivāla, konkursa norises laika. Iesniegumā jānorāda:

6.1. fiziskai personai - rakstisku iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un apliecinošus dokumentus par panākumiem konkursos norādot balvas pretendenta datus :vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

6.2. mākslinieciskajam kolektīvam – kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, personas kodus;

6.3. konkursa vai festivāla nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku;

6.4. iesniegumam pievieno dokumentus , kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu ( rezultātu protokola kopija vai diploma kopija).

7. Naudas balvu apmērs par sasniegumiem starptautiskajos kultūras konkursos vai festivālos (pēc nodokļu nomaksas):

7.1. par 1.vietu – līdz 4300 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

7.2. par 2.vietu – līdz līdz 3560 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

7.3. par 3.vietu – līdz 2850 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

8. Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā. Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā. Naudas balvu piešķir par sekojošām sacensībām:

8.1. Olimpiskās spēles un paraolimpiskās spēles;

8.2. Pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā;

8.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā.

9. Sportistiem individuālajos sporta veidos, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv Jūrmalas pilsētu, piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu nomaksas):

9.1. par izcīnītām godalgām un par dalību Olimpiskajās (paraolimpiskajās) spēlēs:

9.1.1. par 1.vietu - līdz 7200 EUR; Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.2. par 2.vietu – līdz 5700 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.3. par 3.vietu – līdz līdz 4300 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.4. par dalību - līdz 2850 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.Par izcīnītajām godalgām Pasaules čempionātos, Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 15 valstu konkurencē:

9.2.1. par 1. vietu – līdz 5700 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.2. par 2. vietu – līdz 5000 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.3. par 3. vietu – līdz 4300 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.Par izcīnītajām godalgām Eiropas čempionātos, Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 10 valstu konkurencē:

9.3.1. par 1. vietu – līdz 4300 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.2. par 2. vietu – līdz 3560 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.3. par 3. vietu – līdz 2850 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4. Par katru izcīnīto godalgoto vietu Latvijas olimpiādēs Jūrmalas pilsētas komandas sastāvā: Grozīts ar domes 2012.gada 11.oktobra 18.nolikumu

9.4.1. par 1. vietu – līdz 150 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4.2. par 2. vietu – līdz 110 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4.3. par 3. vietu – līdz 75 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5. Par izcīnīto godalgoto vietu Pasaules Meistaru (Master) senioru sporta spēlēs, Eiropas senioru sporta spēlēs, Pasaules senioru čempionātos un Eiropas senioru čempionātos Jūrmalas pilsētas komandas sastāvā vismaz 10 valstu konkurencē: Papildināts ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 45.nolikumu

9.5.1. par 1.vietu – līdz 710 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5.2. par 2.vietu – līdz 570 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5.3. par 3.vietu – līdz 430 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

10. Ja sportistam individuālajos sporta veidos vai sportistam, kas ir sporta spēļu nacionālās izlases sastāvā, kalendāra gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar noteikumiem var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir tikai par to sasniegumu, par kuru noteikumos noteikts lielāks naudas balvas apmērs. Ja naudas balvas apmērs ir vienāds, naudas balvu piešķir tikai par vienu no sasniegumiem.

11. Sportistu treneriem piešķir naudas balvas līdz 50% apmērā no nolikuma 9.punktā minētajām summām, ja treneris atbilst sekojošajiem nosacījumiem:

11.1. trenera deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta;

11.2. treneris trenē sportistu ne mazāk kā vienu gadu.

3. Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas.

12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus par naudas balvas piešķiršanu sportā izskata Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa un kultūrā – Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

13. Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļai un Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai ir pienākums: Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

13.1. pārbaudīt pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem- vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti ar tiesībām pieprasīt papildu informāciju;

13.2. sniegt attiecīgajai deputātu komitejai ieteikumu par naudas balvas piešķiršanu; Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu

13.3. neizskatīt iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un sniegt rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam, ja:

13.3.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas un nav pievienoti dokumenti, atbilstoši šiem noteikumiem;

13.3.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas;

13.3.3. nepiešķirt naudas balvu, ja pieteikums tiek atzīts par nepieņemamu vai neatbilst pašvaldības interesēm.

14. Sportistiem neolimpiskajos individuālajos (tehniskajos) sporta veidos un starptautiskās sporta federācijas atzītās disciplīnās, kas pārstāv Jūrmalas pilsētu, naudas balvas aprēķina, piemērojot koeficientu 0,7 no nolikuma 9.punktā minētajām summām.

15. Naudas balvas, ņemot vērā Domes Kultūras un sporta komitejas atzinumu, piešķir Jūrmalas pilsētas dome, pieņemot par to Domes lēmumu.

16. Pēc lēmuma pieņemšanas naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas bankas kontu vai skaidrā naudā Jūrmalas pilsētas domes kasē.

4. Nobeiguma jautājumi.

17. Nolikums stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC