Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 12

protokols Nr. 2, 6. punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Latvijas Republikas likuma „Par autoceļiem” 12.panta 2. un 8.daļu un
Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā–Nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda (turpmāk tekstā–Ceļu fonda) līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

1.2. Ceļu fonds ir Jūrmalas pilsētas domes izveidots pašvaldības budžeta naudas līdzekļu fonds, kura ienākumus veido valsts mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām), pašvaldības budžeta līdzekļi un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Attīstības fonda līdzekļi.

1.3. Ceļu fonds tiek izlietots atbilstoši apstiprinātai vidēja termiņa (3 gadi) Ceļu fonda programmai (turpmāk tekstā – Programma).

2. Ceļu fonda līdzekļu avoti

2.1. Ceļu fonda finansēšanas avoti:

2.1.1. Valsts mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām);

2.1.2. pašvaldības pamatbudžeta asignējumi;

2.1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Attīstības fonda līdzekļi, ja fondā ieskaitīto naudas līdzekļu mērķis atbilst šī nolikuma 4.2.punktā paredzētajam izlietojumam.

2.2. Ceļu fonda finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti un uzkrāti:

2.2.1. pašvaldības pamatbudžeta kontā – Valsts mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām);

2.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Attīstības fonda kontā – mērķa ziedojumi;

2.2.3. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kontos.

2.3. Ceļa fonda līdzekļi asignējumu veidā tiek ieskaitīti un izlietoti:

2.3.1. Jūrmalas pilsētas domes pamatbudžeta kontā no punktos 2.2.1. un 2.2.3. minētajiem kontiem;

2.3.2. Jūrmalas pilsētas domes ziedojumu kontā no punktā 2.2.2. minētā konta.

3. Ceļu fonda pārvalde

3.1. Ceļu fonda turētājs un rīkotājs ir Jūrmalas pilsētas dome.

4. Ceļu fonda līdzekļu izlietojums

4.1. Apstiprinot Programmu, tajā tiek norādītas programmas ietvaros veicamās aktivitātes, to apjomi, finansējuma apmērs un finansēšanas avots.

4.2. Programmas ietvaros var tikt īstenotas tikai šādas aktivitātes:

4.2.1. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana, rekonstrukcija un būvniecība, kā arī satiksmes drošības uzlabošana;

4.2.2. pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšana;

4.2.3. gājēju un veloceliņu izbūve un apgaismojuma ierīkošana gar tiem;

4.2.4. ceļu, ielu u.tml. remontu, rekonstrukcijas un būvniecības būvuzraudzība un autoruzraudzība;

4.2.5. zemes pirkšana, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus un ielas;

4.2.6. pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšana;

4.2.7. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācija pašvaldības ceļu un ielu tīklā;

4.2.8. Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamā pašvaldību līdzfinansējuma nodrošināšana.

5. Ceļu fonda līdzekļu plānošanas, uzskaites un izlietošanas kārtība

5.1. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa plāno pasākumus attiecībā uz ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) un aprīkojuma, kas izvietots šajās robežās, labiekārtošanu un uzturēšanu, mākslīgajām būvēm (tiltiem, ceļu pārvadiem), autobusu pieturām, ielu nosaukumu plāksnītēm un to stiprinājumu stabiņiem. Savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus attiecīgajās komitejās par veicamo darbu, to apjomu un nepieciešamā finansējuma iekļaušanu Programmā.

5.2. Būvniecības nodaļa plāno darbus, kas attiecas uz pašvaldības ceļu (ielu sarkano līniju robežās) renovāciju, rekonstrukciju vai jaunbūvi. Savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus attiecīgajās komitejās par veicamo darbu, to apjomu un nepieciešamā finansējuma iekļaušanu Programmā.

5.3. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa plāno Ceļu fonda prognozētos ieņēmumus, apkopo un iekļauj Programmā atbildīgo Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību attiecīgajās komitejās akceptētos veicamos darbus, to apjomus un nepieciešamos finanšu līdzekļus atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem.

5.4.  Programma, kā Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta neatņemama sastāvdaļa, tiek virzīta izskatīšanai Finanšu komitejā un Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

5.5. Programma tiek precizēta pie kārtējā gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas un var tikt precizēta, ja tiek veikti attiecīgi grozījumi pašvaldības budžetā.

5.6. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība nodrošina Ceļu fonda ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par budžeta un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli atbilstoši apstiprinātajai Programmai, pieņem maksājumu uzdevumus un veic norēķinu operācijas no Jūrmalas pilsētas domes kontiem, kuros tiek ieskaitīti un izlietoti Ceļu fonda līdzekļi, iepriekš pārbaudot rekvizītu atbilstību un maksājumu pareizību.

5.7. Punktos 5.1. un 5.2. minētās struktūrvienības savas kompetences ietvaros piedalās pilsētas budžeta projekta sastādīšanā un iepirkumu procedūru sagatavošanā, kontrolē pašvaldības iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu izpildi un līgumsaistību garantijas, veic darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu, izpildīto darbu pieņemšanu, kā arī no Ceļu fonda budžetā piešķirto līdzekļu izlietošanas kontroli.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Nolikums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

6.2. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra nolikums Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF