Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 18

protokols Nr. 20, . punkts

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās Izglītības likuma 9.pantu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13
„Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”:

1. Izteikt nolikuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta skola izglītības programmu īstenošanai.”

2. Izteikt nolikuma 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Skolai ir juridiskas personas tiesības.”

3. Izteikt nolikuma 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība un audzināšana.”

4. Izteikt nolikuma 10.1.punktu šādā redakcijā:

„10.1.īstenot licencētās pirmskolas izglītības mazākumtautību programmu (piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana), vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām un vispārējās vidējās izglītības programmas;”

5. Izteikt nolikuma 10.5.punktu šādā redakcijā:

„10.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kuru aizgādībā atrodas viņu bērni) vai aizbildņiem (turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamiem; ”

6. Izteikt nolikuma 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

12.1. pirmskolas izglītības mazākumtautību programmu. Programmas kods 01011121;

12.2. mazākumtautību pamatizglītības programmu. Programmas kods 21011121 (2.modelis);

12.3. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Programmas kods 21015621;

12.4. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām. Programmas kods 21015421;

12.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma. Programmas kods 31013021;

12.6. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (matemātika un datorzinības). Programmas kods 31011021.”

7. Papildināt nolikuma ar 21.5.punktu šādā redakcijā:

„21.5. pirmskolas izglītības grupu darbs tiek organizēts pēc licencētas programmas un skolas direktora apstiprināta grafika, kas iekļauj mācību apakšgrupu nodarbības, individuālo darbu, interešu izglītību un organizētu brīvo laiku.”

8. Izteikt nolikuma 45.punktu šādā redakcijā:

„45. 9. klases izglītojamajiem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību pēdējā dienā, ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, kā arī, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu. Izsniedzot liecību, Skola rakstiski informē vecākus vai aizbildņus par izglītojamā pienākumu turpināt izglītību līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un iespējām iegūt obligāto pamatizglītību.”

9. Izteikt nolikuma 46.punktu šādā redakcijā:

„46. 12.klases izglītojamiem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību pēdējā dienā, j a izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, kā arī, ja vērtējums mācību priekšmetā gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm. Skola informē izglītojamo par turpmākās izglītības iespējām.”

10. Papildināt nolikumu ar 49.1. punktu šādā redakcijā:

„49.1.pēc pirmskolas izglītības programmas apgūšanas bērns saņem izziņu par

pirmskolas izglītības programmas apguvi iesniegšanai skolā, kurā bērns turpinās izglītību”.

11. Izteikt nolikuma 85.4.punktu šādā redakcijā:

„85.4. pirmskolas izglītības pedagogu, pedagoga palīgu darba samaksu.”

12. Izteikt nolikuma 84.2.punktu šādā redakcijā:

„84.2.piemaksu pie skolotāja darba algas sadales kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvie dokumenti.”

13. Papildināt nolikumu ar XV nodaļu šādā redakcijā:

„XV Citi tiesību aktos noteiktie Skolas pienākumi.”

101. Skola kārto Skolas dokumentāciju un Skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

102. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.

103. Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajos aktos

noteiktajam.

104. Kavējumu uzskaiti klasē veic klases audzinātājs/a, katru dienu ziņas iesniedzot skolas sociālajam pedagogam. Kārtību kavējumu uzskaitei reglamentē Valsts normatīvie akti.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF