Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 19

protokols Nr. 20, 36. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”:

1. Izteikt nolikuma 6.5.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

„Ja tiek iesniegti vairāki ierosinājumi, tiek rīkota nomas tiesību izsole, nosakot, ka sākotnējais zemes nomas maksas apmērs ir 1,5 apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības”.

2. Nolikuma 10.punktā vārdu „Būvvalde” aizstāt ar vārdiem „Pilsētplānošanas nodaļa”.

3. Nolikuma 15.1.punktā skaitli „25” aizstāt ar skaitli „12”.

4. Nolikuma 18.punktu izteikt šādā redakcijā:

„18. Nolikuma 6.punktā minētajos gadījumos neapbūvēta zemes gabala nomas maksa ir 1,5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības”.

5. Nolikuma 19.punktu izteikt šādā redakcijā:

„19. Izziņas par iznomājamā zemesgabala kadastrālo vērtību pasūta un saņem Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa. Izdevumus, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību, sedz zemesgabala nomnieks”.

6. Nolikuma 23.punktu izteikt šādā redakcijā:

„23. Ja nomas tiesību izsole ir atzīta par nenotikušu, turpmāk zemesgabalu iznomā, izsludinot jaunu nomas tiesību izsoli”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF