Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.janvārīNr. 16

protokols Nr. 2, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
"Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, nosakot, ka

1.1. amata likmes robežās no 180-225 latiem tiek palielinātas par 20 latiem,

1.2. pirmsskolas pedagogu amatu likmes tiek palielinātas par 30 latiem,

1.3. pirmsskolas izglītības skolotāju skaita vienības tiek noteiktas saskaņā ar pedagogu tarifikāciju, nepārsniedzot budžetā ieplānoto finansējuma apmēru.

1.4. lēmuma 2.pielikumā (informatīvi: Alternatīvā skola) svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Sargs

3

180

540

1.5. lēmuma 2.pielikumu (informatīvi: Alternatīvā skola) papildināt ar punktiem:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotāja

0.3

285

85.50

Galvenais grāmatvedis

0.25

360

90

Apkures katlu kurinātājs

1.0

200

200

1.6. lēmuma 14.pielikumu (informatīvi: sākumskola „Zvaniņš”) papildināt ar punktiem:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.7

285

199.50

Skolotāja palīgs

1

200

200

1.7. lēmuma 15.pielikumā (informatīvi: sākumskola „Ābelīte”) svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītāja

1

471

471

1.8. lēmuma 15.pielikumu (informatīvi: sākumskola „Ābelīte”) papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītāja

0.5

600

300

1.9. lēmuma 16.pielikumu (informatīvi: Ķemeru vidusskola) papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

0.328

680

223

1.10. lēmuma 21.pielikumu (informatīvi: Labklājības pārvalde) papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Sociālā darba speciālists

1

350

350

1.11. lēmuma 23.pielikumu (informatīvi: Majoru pamatskola) papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.425

285

121.13

1.12. ar 2011.gada 1.martu lēmuma 25.pielikumā (informatīvi: Mūzikas vidusskola) svītrot punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

KORIS

Galvenais diriģents

1

203

203

Vokālais pedagogs

1

200

200

Vokālās studijas koncertmeistars

1

200

200

Kormeistars

0.50

200

100

Koncertmeistars

0.25

200

50

KOPĀ:

3.75

753

1.13. lēmuma 32.pielikumā (informatīvi: sākumskola „Taurenītis”) svītrot punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas vadītājs

0.25

471

117.75

Pirmsskolas izglītības vadītājs

0.75

457

342.75

1.14. lēmuma 32.pielikumu (informatīvi: sākumskola „Taurenītis”) papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītāja

0.5

600

300

1.15. lēmuma 33.pielikumu (informatīvi: Jūrmalas speciālā internātpamatskola) izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks

1

347

347

Ārsts

0.5

265

132.50

Diētas māsa

0.5

243

121.50

Galvenais grāmatvedis

1

440

440

Medicīnas māsa

1

243

243

Lietvede

1

312

312

Apkopēja

1

200

200

Sētnieks

1.5

200

300

Nakts aukle

2

200

400

Sociālais aprūpētājs

1.5

240

360

Noliktavas pārzinis

1

250

250

Veļas mazgātājs

0.5

225

112.50

Šefpavārs

1

250

250

Pavārs

2

240

480

Virtuves darbinieks

2

225

450

Remontstrādnieks

1

250

250

Automobiļa vadītājs

1

280

280

Gāzes iekārtu tehniķis

0.5

200

100

Elektriķis

0.75

220

165

KOPĀ

20.75

5193.50

1.16. lēmuma 36.pielikumu (informatīvi: Jūrmalas pilsētas muzejs) papildināt ar punktiem:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Galvenais speciālists inženiertehnikas un drošības jautājumos

0.25

250

62.50

Galvenā speciāliste izstāžu darbā

0.25

280

70

Galvenā mākslas speciāliste

0.25

260

65

1.17. lēmuma 37.pielikumu (informatīvi: Jūrmalas centrālā bibliotēka) papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1.0

320

320

1.18. ar 2011.gada 1.martu lēmuma 38.pielikumu (informatīvi: Kultūras centrs) papildināt ar punktiem:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

KORIS

Galvenais diriģents

1

203

203

Vokālais pedagogs

1

200

200

Vokālās studijas koncertmeistars

1

200

200

Kormeistars

0.50

200

100

Koncertmeistars

0.25

200

50

KOPĀ:

3.75

753

1.19. lēmuma 39.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas pilsētas dome) veikt grozījumus:

1.19.1. pirmo sadaļu „Sabiedrisko attiecību nodaļa” papildināt ar 4.1.punktu:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

4.1

Sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu speciālists

1.0

650

650

1.19.2. trešo sadaļu „Personāla nodaļa” papildināt ar 12.1.punktu:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

12.1

Vecākais referents

1.0

600

600

1.19.3. astotajā sadaļā „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa” 40.0.punktu izteikt šādā redakcijā:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

40.0

Referents

6.0

550

3300

1.19.4. vienpadsmitajā sadaļā „Ekonomikas un attīstības nodaļa”: - papildināt ar 69.1.punktu:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

69.1

Vecākais projektu vadītājs

1.0

700

700

- 70.0.punktu izteikt šādā redakcijā:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

70.0

Projektu vadītājs

1.0

550

550

- 71.0.punktu izteikt šādā redakcijā:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

71.0

Projektu administrators

4.0

550

2200

1.19.5. sešpadsmitajā sadaļā „Administratīvā nodaļa”:

- 105.0.punktu izteikt šādā redakcijā:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

105.0

Pašvaldības administrācijas izpildsekretārs

2.0

550

1100

- 106.0.punktu izteikt šādā redakcijā:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

106.0

Lietvedis

6.0

500

3000

- svītrot 107.0.punktu.

1.19.6. septiņpadsmito sadaļu „Saimniecības nodaļa” papildināt ar 121.1.punktu:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

121.1

Tehniskais strādnieks

0.75

330

247.50

1.19.7. divdesmit otro sadaļu „Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa” papildināt ar 148.1.punktu:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

148.1

Vecākais speciālists ārējos sakaros

0.75

550

412.50

1.19.8. divdesmit ceturto sadaļu „Kapitāldaļu pārvaldīšanas nodaļa” papildināt ar 156.4.punktu:

n.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

156.4

Vecākais referents

1.0

550

550

2. Noteikt sākumskolas „Taurenītis” direktorei S.Limbai piemaksu 20 apmērā no mēnešalgas par Sporta nama izmantošanas un apsaimniekošanas organizēšanu un vadīšanu.

3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam var būt padomnieki ar mēneša amatalgas likmi ne vairāk kā 1100 (viens tūkstotis viens simts) lati, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam var būt padomnieks ar mēneša amatalgas likmi ne vairāk kā 1100 (viens tūkstotis viens simts) lati un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram var būt padomnieki ar mē­neša amatalgas likmi ne vairāk kā 850 (astoņi simti piecdesmit) lati.

4. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktoram S.Renemanim un Jūrmalas Kultūras centra direktoram A.Kristvaldam veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši likuma prasībām.

5. Lēmuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā: „Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansēto iestāžu darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 2. un 34.pielikumiem, kas ir spēkā no 2011.gada 1.janvāra”.

6. Grozījumi (izņemot 1.12., 1.18., 1.19.punktus) stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

7. Lēmuma 1.19.punkts stājas spēkā ar 2011.gada 1.februāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF