Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.janvārīNr. 20

protokols Nr. 2, 7. punkts

Par nomas maksājumiem 2011.gadā

2004.gada 15.septembrī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Martium” (reģistrācijas Nr.40003675464) tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.3/818 par zemesgabala Jūrmalā, ***, kadastra apzīmējums ***, kopējā platība 5704 m2 nomu līdz 2053.gada 8.septembrim daudzfunkcionālas sabiedriskās ēkas celtniecībai un uzturēšanai (turpmāk tekstā- Līgums).

Pamatojoties uz Līguma 3.1.punktu nomas maksa noteikta 6% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. Līguma 3.2.punkts nosaka, ka maksājumi tiek veikti latos, reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Bez tam Līguma 3.5.punkts paredz, ka Nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.6% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības datiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Martium” (reģistrācijas Nr.40003675464) zemes nomas maksa parāds uz 2011.gada 3.janvāri sastāda LVL 6388.02 (tai skaitā pamatparāds LVL 6334.80 un nokavējuma nauda LVL 53.22).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” II daļas 12.punktu, kā arī, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Martium” (reģistrācijas Nr.40003675464) 2010.gada 13.decembra iesniegumu (lietas Nr.1.1-37/7618) un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 18.janvāra apvienotās komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-63/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Martium” (reģistrācijas Nr.40003675464) lūgumu pagarināt esoša zemes nomas maksas parāda par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.martam samaksas termiņu līdz 2011.gada 30.aprīlīm.

2. Veikt šādus grozījumus 2004.gada 15.septembrī noslēgtajā zemesgabala Jūrmalā, ***, nomas līgumā Nr. 1.1-16.3/818:

2.1. Papildināt 3.2. punktu ar teikumu šādā redakcijā –

„Zemes nomas maksas parāds, kas izveidojies par laika periodu no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 31.martam tiek samaksāts līdz 2011.gada 30.aprīlīm. Papildus Nomnieks veic maksu par atlikto maksājumu 6% gadā no vēl nesamaksātas parāda daļas. Atliktā maksājuma procenti tiek aprēķināti no dienas, kad stājušies spēkā grozījumi nomas Līgumā. Atliktā maksājuma procentu samaksa tiek veikta pēc esoša zemes nomas maksas parāda pilnas samaksas, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā.”

2.2. Papildināt 3.5. punktu ar teikumu šādā redakcijā –

„Nokavējuma nauda, kas tika aprēķināta par laika periodu no 2010.gada 15.decembra līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi nomas Līgumā, tiek samaksāta trīsdesmit dienu laikā no nomas Līguma grozījumu parakstīšanas dienas.”

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot 2.punktā minēto līguma grozījumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF