Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.janvārīNr. 21

protokols Nr. 2, 8. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 izsoles
atzīšanu par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmuma Nr.577
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai” atcelšanu

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 4.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 (kadastra numurs 1300 016 3110), kas sastāv no bibliotēkas ēkas ar kopējo platību 232,3 m2 (kadastra apzīmējums 1300 016 3110 001), zemesgrāmatā nereģistrēta šķūņa ar kopējo platību 21,9 m2 (kadastra apzīmējums1300 016 3110 002) un zemesgabala ar kopējo platību 2274 m2 (kadastra apzīmējums 1300 016 3110), ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0014 9393.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumu Nr.577 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai” atsavināšanai tika nodots nekustamais īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3, apstiprinot objekta nosacīto cenu Ls 86000, tajā skaitā zemesgabala cena Ls 70 000 (septiņdesmit tūkstoši latu) un apbūves cena Ls 16 000 (sešpadsmit tūkstoši latu). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmuma Nr.577 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai” apstiprināto izsoles noteikumu 14.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejas, Izglītības jautājumu komitejas, Kultūras un sporta jautājumu komitejas, Finanšu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Transporta un komunālo lietu komitejas, Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas 2011.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1.-63/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 pirmo izsoli.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumu Nr.577 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF