Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.janvārīNr. 22

protokols Nr. 2, 9. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3
nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 4.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 (kadastra numurs 1300 016 3110), kas sastāv no bibliotēkas ēkas ar kopējo platību 232,3 m2 (kadastra apzīmējums 1300 016 3110 001), zemesgrāmatā nereģistrēta šķūņa ar kopējo platību 21,9 m2 (kadastra apzīmējums1300 016 3110 002) un zemesgabala ar kopējo platību 2274 m2 (kadastra apzīmējums 1300 016 3110), ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0014 9393.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.panta pirmo daļu, 42.panta otro daļu un 43.pantu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejas, Izglītības jautājumu komitejas, Kultūras un sporta jautājumu komitejas, Finanšu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Transporta un komunālo lietu komitejas, Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas 2011.gada 18.janvāra apvienotās sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1.-63/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3, kas sastāv no bibliotēkas ēkas ar kopējo platību 232,3 m2 (kadastra apzīmējums 1300 016 3110 001), zemesgrāmatā nereģistrēta šķūņa ar kopējo platību 21,9 m2 (kadastra apzīmējums1300 016 3110 002) un zemesgabala ar kopējo platību 2274 m2 (kadastra apzīmējums 1300 016 3110).

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai viena mēneša laikā no Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas dienas sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas nodošanas - pieņemšanas aktu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas sagatavot nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību pārreģistrācijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF