Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 28.jūnija335.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 17.februārīNr. 66

protokols Nr. 4, 15. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums” 86.3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2011.gada 8.februāra atzinumu (protokols Nr.1.1.-58/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas direktoru Ē.Annuškānu noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas vadītājam I.Ančānam.

5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

6. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

6.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

6.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumu Nr.405 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.66

(protokols Nr.4, 15.punkts)

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa latos

1.

Telpu noma

1.1.

Sporta zāle

1 stunda

11.18

1.2.

Aktu zāle

1 stunda

6.05

1.3.

Klases telpa

1.3.1.

klases telpa (49 m2)

1 stunda

1.35

1.3.2.

klases telpa (66 m2)

1 stunda

1.91

1.3.3.

klases telpa (95 m2)

1 stunda

2.79

1.4.

Datorklase (53 m2)

1 stunda

3.27

1.5.

Ēdamzāle (131 m2)

1 stunda

3.14

2. Papildināts ar domes 2012.gada 28.jūnija 335.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF