Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 17.februārīNr. 71

protokols Nr. 4, 20. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 20. maija lēmumā Nr.384
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā,
Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)”

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 20.maijā pieņēma lēmumu Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, *** (kadastra Nr.***)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājai E.O. (personas kods ***), tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļa Nr.*** – viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, *** būvniecības turpināšanai.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2010.gada 15.novembrī saņēma E.O. pilnvarotās personas D.Z. (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3304) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu līdz 2012.gada 15.novembrim.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar sekojošo:

1) Lēmuma izpildes procesā iesniegts pieprasījums plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanai, noslēgts līgums ar projektētāju;

2) Būvobjekts atrodas pilsētas vēsturiskajā teritorijā, kas nosaka būvprojekta izstrādi divās stadijās;

3) Būvprojekts jāsaskaņo ar zemes gabala Jūrmalā, *** kopīpašnieku un kaimiņu zemes gabala Jūrmalā, *** īpašniekiem.

[2] Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[3] 2010.gada 9.decembrī Pilsētplānošanas nodaļa, atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 62.panta prasībām, lūdza kaimiņu zemes gabala Jūrmalā, *** īpašniekam A.P. un R.B. un zemes gabala Jūrmalā, *** kopīpašniekam V.S. sniegt savu viedokli saistībā ar ierosinātajā administratīvajā lietā par grozījumiem Lēmumā.

Pilsētplānošanas nodaļa nav saņēmusi trešo personu viedokļus.

[4] Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde 2010.gada 26.novembrī izdeva plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.1305 viena dzīvokļa dzīvojamās mājas Nr.*** dzīvokļa īpašuma Nr.*** rekonstrukcijai, saskaņā ar likumu „Par dzīvokļa īpašumu”, saglabājot funkciju un nepalielinot neatbilstību apbūves noteikumiem Jūrmalā, ***.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā būvniecības turpināšana Jūrmalā, *** un termiņa pagarināšana minēto darbību veikšanai. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu, sabiedrība iegūs sakārtotu un drošu vidi.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka Iesniedzējam ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un pabeigšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9. pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas 1. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, *** (kadastra Nr.***)”:

1.1. Lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam E.O. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru ***) Jūrmalā, ***:

1.1. līdz 2011.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļa Nr.*** - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, *** rekonstrukcijai”;

1.2. līdz 2012.gada 1.janvārim uzbūvēt dzīvokļa Nr.*** - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, *** jumta konstrukciju un ugunsmūri atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptētajam būvprojektam.

1.2. Lēmuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF