Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 17.martāNr. 125

protokols Nr. 6 , 17. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot A.S. (personas kods ***) 2011.gada 21.februāra iesniegumu un saskaņā ar 2011.gada 2.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 (kadastra Nr.1300 016 0403) saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF