Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.aprīlīNr. 167

protokols Nr. 8, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
"Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā""

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"' I. nodaļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 39.pielikumu, septiņpadsmitajā sadaļā ,,Saimniecības nodaļa” 119.1 punktu izteikt šādā redakcijā:

119.1

Automobiļa vadītājs

1.00

425

425.00

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF