Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 4.jūlija 402.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 28.jūnija 339.lēmumu

2011.gada 21.aprīlīNr. 174

protokols Nr. 8, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
Dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma Nr.30 „Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas nolikums” 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 12.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2012.gada 28.jūnija 339.lēmumu

1. 1 Papildināts ar domes 2012.gada 28.jūnija 339.lēmumu

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. No lēmuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

3.1. politiski represētās personas, invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, trūcīgas un maznodrošinātas personas, uzrādot attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu;

3.2. Valsts varas un pārvaldes institūcijas, tiesas un prokuratūras, kā arī Jūrmalas pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras un domes struktūrvienības.

4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā laikrakstā.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumu Nr.79 „Par maksas pakalpojumiem domes ēku ekspluatācijas nodaļā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.174

(protokols Nr.8, 13.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums

(Ls)

PVN 22%

(Ls)

Cena ar PVN

(Ls)

1.

Izziņas izsniegšana

1.1.

dzīvesvietas izziņa

1 izziņa

0,82

0,18

1,00

1.2.

izziņa par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām

1 izziņa

0,82

0,18

1,00

1.3.

izziņa par mirušās personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu

1 izziņa

0,82

0,18

1,00

1.4.

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

1.4.1.

pirmreizējā izziņa par deklarēto dzīvesvietu

1 izziņa

bez maksas

1.4.2.

atkārtota izziņa par deklarēto dzīvesvietu

1 izziņa

0,41

0,09

0,50


Lejupielāde: DOC un PDF