Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12. septembra 517.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 168.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.decembra 570.lēmumu

2011.gada 12.maijāNr. 207

protokols Nr. 9, 7. punkts

Par maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas 2011.gada 20.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.1-64/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim . Svītrots ar domes 2011.gada 29.decembra 570.lēmumu

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.769 „Par maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207

(protokols Nr.9, 7.punkts)

Maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa (LVL)

1.

Reklāmas izvietošana Jūrmalas pilsētas domes tūrisma informācijas brošūrās

1.1.

reklāmas laukums līdz A6

1 cm²

1,25

1.2.

reklāmas laukums līdz A5

1 cm²

1,15

1.3.

reklāmas laukums līdz A4

1 cm²

1,00

2.

Reklāmas izvietošana Jūrmalas pilsētas domes tūrisma informācijas bukletos

2.1.

reklāmas laukums līdz A6

1 cm²

0,60

2.2.

reklāmas laukums līdz A5

1 cm²

0,50

2.3.

reklāmas laukums līdz A4

1 cm²

0,40

3.

Dalības maksa Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos Latvijā

3.1.

Latvijas tūrisma kapitālsabiedrībām

1 darba galds

150,00

4.

Dalības maksa Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgū ārvalstīs

4.1.

Latvijas tūrisma kapitālsabiedrībām

1 darba galds

450,00

4.2.

ārvalstu tūrisma kapitālsabiedrībām

1 darba galds

700,00

5.

Līdzdalības maksājums pieredzes apmaiņas vizītē tūrisma jomā Latvijā un ārvalstīs

1 cilvēks/1 vizīte

12,50

6.

Līdzdalības maksājums Jūrmalas pilsētas domes organizētajos tūrisma semināros, vieslektoru lekcijās un konferencēs

1 cilvēks/
1 pasākumā

12,50

7.

Divpusējās tūrisma norāžu plāksnes kājāmgājējiem nodrošināšana tūrisma mītnēm uz 2 gadiem

1 plāksne

62,00

8.

Par tūrisma produktu piedāvāšanas pakalpojumu sniegšanu

10%

9.

Monētas – suvenīra iegāde suvenīra automātos pilsētas iedzīvotājiem un viesiem

1 gab.

2,00 LVL Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 570.lēmumu

10.

Papildināts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 168.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF