Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 320

protokols Nr. 13, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.813
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.68 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ” 4.9.punktu, un saskaņā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 2.maija vēstuli Nr.17.18-le/6636 un 2011.gada 21.jūnija Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.813 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt samaksu par iebraukšanas atļauju izsniegšanu iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā Ls 5 apmērā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.68 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 4.5., 4.6.6., 4.6.12., 4.9.punktu minētajos gadījumos un 4.5.1.punktā noteiktajām personām, ja kalendārā gada laikā atkārtoti tiek izsniegta iebraukšanas atļauja un tā tiek izsniegta Jūrmalas pilsētas domē”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt šo lēmumu pašvaldības vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF