Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 321

protokols Nr. 13, 8. punkts

Par atlikušo rūpnieciskās zvejas rīku skaita
limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumus Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.812 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē”, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 6.janvāra lēmumu Nr.7„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē”, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.27 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē”, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumu Nr.113 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē”, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 6.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.1-59/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2011.gada atlikušo rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās sekojoši:

Nr.

p.

k.

Iesnieguma datums, Nr.

Nomnieks

(juridiska vai fiziska persona)

Reģ. Nr., pers. kods

Adrese

2011.gads

Zivju tīkli

Reņģu tīkli

Luču murdi

Zivju murdi

Reņģu stv.

Zivju āķi

1.

30.05.2011.

Nr.1.1-39/4200-M

***

***

***, Jūrmala

-

-

-

-

-

100

Pieprasīts

-

-

-

-

-

100

16.12.2010. piešķirts

105

85

33

5

9

500

06.01.2011. piešķirts

-

-

7

1

2

100

27.01.2011.atcelts/piešķirts

2/2

-

-

1/-

-

17.03.2011. atcelts/piešķirts

3/3

3/3

-

-

-

-

2011.gada limits

105

85

40

18

15

1200

2011.gada limita atlikums

-

-

-

12

5

500

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF