Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 322

protokols Nr. 13, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas reorganizāciju
un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Sakarā ar daļas Valsts zemes dienesta funkciju nodošanu pašvaldību kompetencē, kā arī, lai nodrošinātu Latvijas Republikas 2009.gada 30.decembra Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantā un 14.panta 3.punktā minēto prasību izpildi par pašvaldību funkcijas veikšanai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī lai realizētu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 11.punkta „Pašvaldības nodevas objekta – pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un attīstība” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas reorganizāciju, atdalot no tās 4(četras) štata vienības: Pilsētas galvenais inženieris, Plānošanas inženieris, Kartogrāfijas inženieris, Ģeodēzists un izveidojot Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu.

2. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 39.pielikuma 10.punktā „Pilsētplānošanas nodaļa” un izteikt to šādā redakcijā:

Nr.

Amata nosaukums

Vienību Skaits

Amata likme

Amatalga

50.0

10.PILSĒTPLĀNOŠANAS NODAĻA

51.0

Nodaļas vadītājs

1.00

1000

1000.00

52.0

Vadītāja vietnieks

1.00

750

750.00

53.0

Arhīvists

1.00

600

600.00

54.0

Arhitekts

2.00

600

1200.00

55.0

Arhitekta palīgs

1.00

500

500.00

56.0

Vecākais teritorijas plānotājs

1.00

650

650.00

57.0

Teritorijas plānotājs

1.00

650

650.00

58.0

Teritorijas plānotājs

2.00

550

1100.00

59.0

Būvinspektors

3.00

600

1800.00

60.0

Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists

1.00

750

750.00

61.0

Konsultants

1.00

500

500.00

62.0

Kopā

15.00

9500.00

3. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 39.pielikumu ar 10.1punktu „Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa” un izteikt to šādā redakcijā:

Nr.

Amata nosaukums

Vienību skaits

Amata likme

Amatalga

63.0

10.1INŽENIERBŪVJU UN

ĢEODĒZIJAS NODAĻA

64.0

Pilsētas galvenais inženieris - nodaļas vadītājs

1.00

850

850.00

65.0

Plānošanas inženieris

1.00

600

600.00

66.0

Kartogrāfijas inženieris

1.00

600

600.00

67.0

Ģeodēzists

1.00

600

600.00

67.1.

Kopā

4.00

2650.00

4. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 22.augustu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF