Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 325

protokols Nr. 13, 16. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai
zemesgabalā Jūrmalā, Rubeņu ielā 53

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2011.gada 5.jūlija iesniegumu Nr.6.7/923 un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā) un 2011.gada 20.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas lēmumu Nr.507 - akceptēto skiču projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija zemesgabalā Jūrmalā, Rubeņu ielā 53 (kadastra Nr.13000174103) 0,15803 ha platībā, atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai, detālplānojumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF