Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 326

protokols Nr. 13, 17. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai
zemesgabalā Jūrmalā, Saules ielā 19

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam. Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.un 58.punkta prasībām, detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2011.gada 8.jūnija iesniegumu Nr.6.7/772, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā) un 2011.gada 1.jūnija Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas lēmumu Nr.766 - saskaņoto skiču projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija zemesgabalā Jūrmalā, Saules ielā 19 (kadastra Nr.13000085701) 0,0741 ha platībā, atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF