Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 10.novembra 497.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 21.jūlijāNr. 327

protokols Nr. 13, 19. punkts

Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10, Jūrmala”
nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumu Nr.389 „Par valsts galvenā autoceļa A10 Jūrmalas teritorijā esošo maršruta posmu nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības” ir konceptuāli nolemts nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošos valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmus no 18,8 km līdz 23,8 km un no 37 km līdz 41,3 km, kuri ir noteikti kā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītoši saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”.

Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ir nostiprinātas īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz nekustamo īpašumu „Autoceļš A10, Jūrmala” ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 1300 006 0004 ar tā sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 0115, 1300 006 0116, 1300 006 0117, 1300 023 0112, 1300 024 0136, kurš izveidots ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 20.maija lēmumu Nr.69 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes vienību izveidošanu valsts galvenā autoceļa A10 maršruta posmiem Jūrmalas teritorijā”.

Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 0115, 1300 006 0116, 1300 006 0117, 1300 023 0112, 1300 024 0136 ir izbūvēti valsts galvenā autoceļa A10 „Rīga - Ventspils” posmi Jūrmalas administratīvajā teritorijā, kā arī šajos posmos ietilpstošie tilti, inženierbūves ir Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu un 43.pantu, likuma „Par autoceļiem” 4.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmus – nekustamo īpašumu „Autoceļš A10, Jūrmala” ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 1300 006 0004, kura sastāvā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 0115, 1300 006 0116, 1300 006 0117, 1300 023 0112, 1300 024 0136, un uz tiem izbūvētās inženierbūves. Grozīts ar domes 2011.gada 10.novembra 497.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF