Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 328

protokols Nr. 13, 20. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Muižas ielā 16

Pamatojoties uz M.T. (personas kods ***), R.M. (personas kods ***), L.G. (personas kods ***), S.D. (personas kods ***) A.P. (personas kods ***), A.K. (personas kods ***), A.L. (personas kods ***), I.K. (personas kods ***) un A.M. (personas kods ***) 2011.gada 13.jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējums ***)Jūrmalā, Muižas ielā 16. Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 5.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksti (Nr.100000089611, Nr.100000053922, Nr.100000075425, Nr.100000075425 2, Nr.100000075425 3, Nr.100000075425 4, Nr.100000075425 5, Nr.100000075425 6, Nr.100000075425 7, Nr.100000075425 8), būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, universālpilnvara Nr.3511, bankas izziņa Nr.2.1.2.1-02/1531, zemesgabala patapinājuma līgums 16/1-08, vienošanās Nr.3304.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.09/2801 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 5.jūlija protokolu Nr.7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem M.T. (personas kods ***), R.M. (personas kods ***), L.G. (personas kods ***), S.D. (personas kods ***) A.P. (personas kods ***), A.K. (personas kods ***), A.L. (personas kods ***), I.K. (personas kods ***) un A.M. (personas kods ***) atļaut nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Muižas ielā 16.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF