Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 329

protokols Nr. 13, 21. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 86

Pamatojoties uz S.S. (dzimis ***) pilnvarotās personas K.O. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 86 (būves kadastra apzīmējums ***). Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 7.jūnija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.3924, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9-21/593, pilnvara Nr.1294, ēkas arhitektoniskais novērtējums un slēdziens par kultūrvēsturiskās vides izmaiņām.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties VKPAI atzinumu Nr.11-06/1339 un uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 7.jūnija protokolu Nr.06, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam S.S. (dzimis 1977.gada 7.jūlijā) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 86 (būves kadastra apzīmējums ***).

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF